ใบสมัคร Online "ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว"

โครงการ "ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว"
(NECTEC Embedded Technology Camp 2015)
ระหว่างวันพุธที่ 11 – วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558
เวลา 08.30 - 20.00 น. ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

www.fic.nectec.or.th/embeddedcamp/

*** รบกวนอ่านรายละเอียดของคุณสมบัติและเงื่อนไขต่างๆ
ของการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ก่อนทำการกรอกใบสมัคร ***

*** กรุณากรอกด้วยภาษาไทยทั้งหมด และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งด้วยนะครับ ***

  1. ข้อมูลหลักในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงาน

  แต่ละทีม ต้องคิดหัวข้อหรือชื่อโครงการ/ผลงาน ที่ใช้อุปกรณ์หลักของการจัดอบรมฯ (Intel® Edison and Arduino Breakout Kit) เป็นส่วนประกอบ มา 1 ชื่อ เพื่อใช้เป็นผลงานที่จะทดลองหรือทดสอบ รวมทั้งนำเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญและทีมงาน ของการจัดอบรมด้วย โดยใช้ 3 Theme หลักของการจัดอบรมเป็นแนวทางคือ - Smart Home - Smart Farm - Smart Machine เลือกเพียง 1 Theme สำหรับใช้เป็นแนวทางในการทำผลงาน และภายในผลงานจะต้องมีอุปกรณ์หลักคือ Intel® Edison และมีอุปกรณ์จาก Arduino Breakout Kit ไม่น้อยกว่า 4 ตัว ในผลงาน
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  3. ข้อมูลผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

  ภายใน 1 ทีม ประกอบไปด้วย เยาวชน 2 ท่าน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน รวมเป็น 3 ท่านต่อ 1 ทีมครับ

  3.1 ข้อมูลเยาวชนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ท่านที่ 1

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  3.2 ข้อมูลเยาวชนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ท่านที่ 2

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  3.3 ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาเยาวชนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  4. การเดินทางเข้าร่วมและการเข้าพัก

  กรุณาแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางมาเข้าร่วมค่ายฯ และการเข้าพักยังสถานที่พักที่ทางโครงการฯ จัดเตรียมไว้ให้
  This is a required question
  This is a required question

  5. ข้อตกลงในการเข้าร่วมโครงการฯ

  เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ และกิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้ ผู้เข้าร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องให้ความยินยอม และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ อย่างครบถ้วน ตามข้อกำหนดของโครงการฯ จึงจะได้รับสิทธิต่างๆ ที่ได้ประกาศไว้ ทั้งนี้ บรรดาทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิอื่นใดของผลงาน สิ่งประดิษฐ์ ข้อมูล และเอกสารที่เกิดขึ้นจากการจัดทำและพัฒนาพัฒนาผลงานภายใต้โครงการ "ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว" (NECTEC Embedded Technology Camp 2015) ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้รวมเรียกว่า “ผลงานของโครงการ” ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เข้าร่วม และอนุญาตให้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สามารถนำผลงานของโครงการไปทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อการศึกษา วิจัย ติชม วิจารณ์ หรือแนะนำผลงานได้โดยไม่มีข้อจำกัดและไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
  This is a required question