ОТЧЕТ/ДОКЛАД НА УЧИТЕЛ, РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ, ЛОГОПЕД, ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК
отчетна форма за дистанционна работа
ДАТА *
MM
/
DD
/
YYYY
ИМЕ НА УЧИТЕЛЯ *
ПРЕДМЕТИ, ПО КОИТО Е ПРОВЕДЕНО ОБУЧЕНИЕТО *
Required
ТЕМИТЕ СА ОТРАЗЕНИ В: *
ТЕМИ:
ПРОВЕДЕНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ - КЛАС, ПАРАЛЕЛКА, БРОЙ УЧЕНИЦИ *
ПОДГОТОВКА И ПУБЛИКУВАНЕ НА УЧЕБНИ РЕСУРСИ *
ПРОВЕДЕНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ И ПРОВЕРКА НА ПОСТАВЕНИТЕ ЗАДАЧИ *
ПРОВЕДЕНИ ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИИ И ТЕЛЕФОННИ РАЗГОВОРИ *
Required
С настоящето декларирам, че имам не по-малко от 5 астрономически часа работа за деня, свързана с осъществяване на обучение от разстояние в електронна среда. *
С настоящето декларирам, че имам намалена продължителност на работното време, в размер на ..... астрономически часа, за което ще получа пропорционално на отработеното време трудово възнаграждение. *
ИНФОРМИРАН/А СЪМ, ЧЕ - Обучението от разстояние в електронна среда е насочено към придобиване на общообразователна подготовка *
ИНФОРМИРАН/А СЪМ, ЧЕ - При обучението разпоредбите за текущо оценяване по смисъла на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците се прилагат ако и доколкото е възможно. Учителят може да осъществява текущи изпитвания за установяване на постигнатите резултати и по своя преценка да поставя текущи оценки на учениците, в т. ч. и в уч. документация. *
ИНФОРМИРАН/А СЪМ, ЧЕ - Срочна оценка за втория учебен срок се формира при отчитане на оценките, поставени при обучението, без да се изисква определеният в т. 12 на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите на учениците минимален брой изпитвания по учебен предмет. *
ИНФОРМИРАН/А СЪМ, ЧЕ - Класни и контролни работи и изпити за определяне на срочна и годишна оценка при обучението може да се провеждат само при наличието на технически условия, които гарантират обективното им протичане. *
ИНФОРМИРАН/А СЪМ, ЧЕ - За неверни данни нося отговорност по КТ и Правилник за вътрешния трудов ред на Осмо СУ за учебната 2019/2020 година *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy