મહેસાણા જીલ્લા માધ્યમિક શાળા સંઘ
નોંધ :(૧) જે શાળા એ માહિતી આ ફોર્મ માં ભરેલી હોય પરંતુ પ્રશ્નપત્રો નાં પૈસા મોકલેલ નહિ હોય તો માહિતી ધ્યાને
લેવામાં આવશે નહિ.મહેસાણા જીલ્લાની શાળાઓએ પોતાની SVS માં અને જિલ્લા બહારની
શાળાઓએ કાર્યાલય નો અથવા અગાઉની વ્યવસ્થા પ્રમાણે સંપર્ક કરવો.
(૨) આ ફોર્મ ભરવા માટે નીચે દર્શાવેલ સ્થાને આપનું(શાળાનું) Email Address આપવું ફરજીયાત છે .
(૩) નીચે દર્શાવેલ વિષયોના જ પેપરો મળશે, બીજા વિષયો માટે પૂછવું નહિ.
(૪) માહિતી અંગ્રેજી ભાષા (ફોન્ટ ) માં જ ભરવી.
(૫) ધોરણ ૧૦ ના એક વિષયના એક સેટની કિંમત રૂ ૬ , તેમજ ધોરણ ૧૨ ના એક વિષયના એક સેટની
કિંમત રૂ ૫ પ્રમાણે ગણતરી કરી ને પૈસા મોકલવાના રહેશે. વિષય દીઠ પાંચ પ્રશ્નપત્રોનો એક સેટ
ગણવામાં આવશે.
(૬) આ Online form ઉપરાંત છાપેલું ફોર્મ આપને મળશે તે પણ ભરીને આચાર્યશ્રી ના સહી સિક્કા સાથે
મોકલવાનું રહેશે.
Email address *
છેલ્લા વર્ષના ધોરણ ૧૦ અથવા ૧૨ ના સ્વાધ્યાય પ્રશ્નપત્રો આ શાળા સંઘમાંથી મંગાવેલ હતા ? *
શાળાનું નામ *
કેપિટલ અંગ્રેજી માં જ ભરવું
Your answer
શાળાનું સરનામું (ગામ) *
Your answer
SVS નું નામ *
તાલુકો *
જિલ્લો *
આચાર્યશ્રીનું નામ *
Your answer
આચાર્યશ્રીનો મોબાઈલ નંબર *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy