BẢNG XÁC NHẬN ĐÀO TẠO CỦA NHÂN VIÊN MỚI

BMTT.05.00.07
Ngày hiệu lực 12/02/2014
Áp dụng cho nhân viên văn phòng
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question