ประเมินความรู้ เข้าใจ ทางด้านสื่อสารมวลชนทางกีฬา - Sport Mass Communications
แบบประเมินการรับรู้ข้อมูลจากการรับฟังบรรยายด้านสื่อสารมวลชนทางกีฬา (Sport Mass Communications - SMC) คำตอบที่ได้บางส่วนจะนำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป ดังนั้นคำตอบของท่านทุกข้อจึงมีความสำคัญยิ่ง ขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการตอบคำถาม
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
สถานะ *
ระดับการศึกษา *
ประเมินการรับรู้ เข้าใจ ข้อมูลด้านสื่อสารมวลชนทางกีฬา
ระดับการรับรู้ เข้าใจ ต่อ SMC *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชานี้ก่อนฟังบรรยาย
ความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชานี้หลังฟังบรรยาย
งานสื่อสารมวลชนมีความจำเป็นทางด้านกีฬา
สื่อมีส่วนสำคัญในการช่วยรับรู้ข้อมูลทางกีฬา
หลักสูตรมีเหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบัน
หลักสูตรมีความเฉพาะในการผลิตบัณฑิต
มีตลาดรองรับการทำงานทางสายวิชาชีพนี้
หลักสูตรนี้เหมาะสมในการเปิดสอนภายใต้คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คุณสมบัติของผู้เรียนสอดคล้องกับหลักสูตร
การรับรู้ภาพรวมของสาขาวิชา
การบรรยายของวิทยากร *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การบรรยายแนะนำชัดเจน ตรงประเด็น
ความรอบรู้ของวิทยากรในหัวข้อที่บรรยาย
การใช้เทคนิคและศิลปะในการถ่ายทอด
การตอบข้อซักถามในการบรรยาย
ระยะเวลาของการบรรยายเหมาะสม
ท่านต้องการให้มีการจัดบรรยายทางด้านสื่อสารมวลชนทางกีฬาในหัวข้อใด *
Your answer
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Burapha University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms