แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของจังหวัดน่าน
คำชี้แจง :
แบบสำรวจนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการ ต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัดน่าน จึงขอความร่วมมือให้ท่านตอบแบบสำรวจตามความเป็นจริง ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณในความร่วมมือเป็นอย่างสูง
1. เพศของผู้ใช้บริการ
Clear selection
2. ช่วงอายุของผู้ใช้บริการ
Clear selection
3. อาชีพของผู้ใช้บริการ
Clear selection
ความพึงพอใจ:
(โปรดเลือกระดับที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน)
5 = พอใจมากที่สุด, 4 = พอใจมาก, 3 = พอใจ, 2 = พอใจน้อย, 1 = พอใจน้อยที่สุด
4. การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของจังหวัดน่าน
5
4
3
2
1
ความถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย ของระบบฐานข้อมูล POC
การประมวลผลข้อมูลให้อยู่ในรูป Information ต่างๆ เช่น กราฟ แผนภูมิ ฯลฯ
ระบบสารสนเทศภายใน องค์กร เช่น ระบบงานสำนนักงานอิเล็กทรอนิกส์
Clear selection
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซด์ของจังหวัดน่าน www.nan.go.th ในประเด็นต่อไปนี้อย่างไร
5
4
3
2
1
มีข่าวสารข้อมูลอันเป็นประโยชน์
การเข้าสู่เว็บไซต์สะดวก
การสืบค้นรวดเร็ว
มีช่องทางข้อมูลเชื่อมกับเว็บไซต์อื่นที่เกี่ยวข้อง
ได้รับสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ
ได้รับประโยชน์จากการใช้บริการเว็บไซต์
Clear selection
6. ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับท่าน (ผู้ใช้บริการ)
7. ข้อมูลที่ควรเพิ่มเติม
8. ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy