WORKSHOP pre rodičov - HRA
Workshop „Prečo sa hrať? Význam hry u detí s Aspergerovým syndrómom, rodič a učiteľ ako partner v hre“ je určený pre rodičov detí s Aspergerovým syndrómom (ďalej AS), prípadne učiteľov a vychovávateľov materských škôl. Workshop je prezenčný.

Cieľom workshopu je oboznámiť účastníkov s dôležitosťou hry v detskom veku, jej významom pre ďalší rozvoj dieťaťa (schopnosť učenia sa, komunikácie, predstavivosti a pod.), so špecifikami hry u detí s AS a typmi pre jej rozvoj. Workshop zodpovie účastníkom na otázky: Prečo je dôležité, aby sa moje dieťa hralo? Ako mu pomôcť, aby sa naučilo hrať spolu s inými deťmi? Čo môžem dieťa naučiť prostredníctvom hry (sociálne a komunikačné zručnosti, porozumenie vlastným pocitom a pod.). Workshop zahŕňa teoretickú časť zameranú na získanie základných informácií o hre, jej vývine a význame v detskom veku, sebaskúsenostné aktivity účastníkov zamerané na typy a nácvik rozvíjania hry a následnú diskusiu.

Workshop sa uskutoční v sredu 28. apríla a 12. mája 2021 od 16.30 do 19.00 hodiny v priestoroch Autistického centra Andreas, na Galandovej 7 v Bratislave (na 2. poschodí).

PROGRAM
16:30 - 17:30 1. blok – teoretický vstup
17:30 - 17:45 PRESTÁVKA
17:45 - 18:30 2. blok – sebaskúsenostná aktivita
18:30 - 19:00 diskusia

ORGANIZAČNÉ POKYNY
Poplatok za workshop je 15 EUR na jedného účastníka. Platí sa vopred. Kapacita workshopu je obmedzená
na 4, príp. 6 účastníkov (podľa aktuálnyh pandemických možností). Občerstvenie je zabezpečené.
Svoju účasť potvrďte do 18. apríla 2021.


LEKTORKY

Mgr. Ivana BIZNÁROVÁ
vyštudovala psychológiu a doplnkové pedagogické štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovala ako pedagogička v SZŠ CENADA (Škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním) s deťmi v úvodných ročníkoch, aj s deťmi s dvojitou výnimočnosťou (intelektové nadanie + AS). Od roku 2018 sa v centre Andreas venuje terapeutickej práci a diagnostike detí s AS a HFA. Absolvovala kurz rešpektujúcej výchovy (Rešpektovať a byť rešpektovaný) a výcvik v nedirektívnej terapii hrou.

Mgr. Lenka Brinčíková
vyštudovala špeciálnu pedagogiku na PdF UK v Bratislave. Práci s deťmi s AS a HFA sa venuje od roku 2011. V centre Andreas pôsobí od roku 2013. Venuje sa terapii detí s AS a HFA s využitím prvkov hrovej terapie, diagnostike, vypracovávaniu IVP a podkladov k integrácii a poradenstvu pre rodiny a školské zariadenia. Ukončila výcvik v nedirektívnej terapii hrou.


Na workshope nie je dovolené vyhotovovať žiadne zvukové ani iné video záznamy.


COVID-19
Bezpečnostné opatrenia a pokyny pre účastníkov vzdelávania

Povinnosti účastníkov pri dodržiavaní bezpečnostných opatrení
- Zostať doma, ak sa u vás prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, malátnosť alebo zvýšená teplota.
- Pred podujatím priniesť podpísaný COVID dotazník, ktorý zašleme emailom po záväznom prihlásení na školenie s aktuálnym dátumom a podpisom.
- Dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia uvedené na info grafikách pre návštevníkov centra
o Nosenie respirátorov
o Dodržiavanie rozostupov
o Vyhnúť sa podávaniu rúk a fyzickému kontaktu
o Pravidelná dezinfekcia rúk počas celého podujatia


Organizátor zabezpečí všetky potrebné dezinfekčné opatrenia.

Organizátor si vyhradzuje právo uvedené bezpečnostné opatrenia doplniť alebo zmeniť podľa aktuálnych nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR.


Email address *
TERMÍN workshopu *
záväzne sa prihlasujem na workshop HRA dňa
Required
Titul
príklad: PhDr., Mgr. ...
Vaše Meno *
príklad: Anna
Vaše Priezvisko *
príklad: Nováková
Bydlisko - ulica a číslo *
príklad: Stromová ul. 10
Bydlisko - PSČ a mesto *
príklad: 123 45 Nitra
Kontakt na účastníka *
mobilný kontakt v tvare 09xx xxx xxx
Kontakt na účastníka *
emailový kontakt
Meno dieťaťa *
v tvare Priezvisko Meno
Vzťah k dieťaťu *
napíšte vzťah k dieťaťu (napr. rodič, starý rodič, učiteľ apod.)
Dátum a miesto narodenia dieťaťa *
napíšte deň.mesiac.rok vo formáte DD.MM.RRRR, napíšte mesto, napr. Trenčín
Diagnóza dieťaťa *
Navštevujete Autistické centrum Andreas? *
Vystavenie faktúry *
Vystavenie faktúry - doplnenie (ak potrebujete vystaviť faktúru na organizáciu, napíšte Názov organizácie, adresu, IČO a DIČ)
Priestor pre Vašu poznámky a otázky
Môžete prípadne napísať Vašu motiváciu alebo iné poznámky
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *
Súhlasím so spracovaním a uchovaním všetkých mojich osobných údajov, ktoré poskytujem Autistickému centru Andreas, Galandova 7, Bratislava, výlučne pre účely školenia v súlade s rozhodnutím Komisie EÚ zo dňa 15. júna 2001 a zákonom č. 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov údajov v znení neskorších zmien a doplnkov. Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa §20 odst.3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať, zmazať alebo opraviť osobné údaje.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy