แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลเถินบุรี
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอรับบริการ ( บุคคลหรือหน่วยงาน)
ที่อยู่
โทรศัพท์
ขอรับบริการจาก (ชื่อหน่วยงานผู้ให้บริการ) *
เรื่องที่ขอรับบริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุง
เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย เหมาะสม
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเจ็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ
เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ *
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุง
มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุง
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม ฯลฯ
มีเครื่องมือ/ อุปกรณ์/ ระบบในการบริการข้อมูลข่าวสารสนเทศ
มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม
อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
ท่านคิดว่า เทศบาล ควรปรับปรุงด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy