แบบสอบถามความพึงพอใจการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดปัตตานี

คำชี้แจง แบบสอบถามมีทั้งหมด ๑๒ ข้อ
ตอนที่ 1 เรื่องข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 เรื่องความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์
* จำเป็นต้องตอบคำาม

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  ๖. ความพึงพอใจในรายละเอียดข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์
  ๗. ความยากง่ายในการเข้าใช้งานเว็บไซต์
  ๘. ความเร็วในการทำงานของเว็บไซต์
  ๙. ความสวยงามและความเหมาะสมของรูปแบบเว็บไซต์ที่นำเสนอ
  ๑๐. ความผิดพลาด (Error) ที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์
  ๑๑. ความพึงพอใจในภาพรวมทั้งหมดของเว็บไซต์
  Please enter one response per row
  This is a required question