แบบประเมินการสอนครู โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ให้นักเรียนประเมินศักยภาพการสอนของครูตามความเป็นจริง
➲ ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประเมิน
ระดับชั้น *
ห้อง/ชั้นปี *
ระบุชื่อวิชา
*
Your answer
ชื่อ-นามสกุลครูผู้สอน
☑ รายชื่อแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
☑ คณิตศาสตร์
☑ วิทยาศาสตร์
☑ ภาษาต่างประเทศ
☑ ภาษาไทย
☑ สังคมฯ
☑ สุขศึกษาฯ
☑ การงานอาชีพฯ
☑ ศิลปะ
☑ แนะแนว
☑ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ และ ครูพี่เลี้ยง
➲ ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็น
หมายเหตุ : [✔ 5 = มากที่สุด] [✔ 4 = มาก] [✔ 3 = ปานกลาง] [✔ 2 = น้อย] [✔ 1 = น้อยที่สุด]
☑ เนื้อหาการประเมิน *
5
4
3
2
1
ความรู้/ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน
ความรู้เพิ่มเติมเพื่อเตรียมสอบต่างๆ
มีเทคนิคการสอนที่ดี
อธิบายเนื้อหาได้เข้าใจ
การมอบหมายการบ้าน/ภาระงาน ตรงตามเนื้อหาที่สอน
การมอบหมายการบ้าน/ภาระงาน มีความเหมาะสม
การกำหนดเวลาส่งการบ้าน /ภาระงาน มีความเหมาะสม
การควบคุมชั้นเรียน
การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน
การสอบตรงตามเนื้อหาที่สอน
ความยุติธรรมในการให้คะแนน
การใช้วาจาในการสื่อสารของครู
การควบคุมอารมณ์ของครู
ความตรงต่อเวลาของครู
ความตั้งใจในการสอนของครู
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
➲ ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่อยากให้มี/อยากให้ปรับปรุง/สิ่งที่ชื่นชอบ
*
Your answer
ขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม. Report Abuse