แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ฉบับที่ 1 สำหรับนักเรียน)


ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพโครงการ "การสอนทักษาะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ