ПРАШАЛНИК - GuideForYou
Почитувани проектни партнери,

За целите на последната публикација во рамките на проектот "GuideForYou", би сакале да ги пополните прашањата подолу во врска со Директивата за деташирани работници 96/71 / EЗ и примената на Директивата 2014/67 / ЕУ на Европскиот парламент и на Советот на 15 мај 2014 година
Дали некогаш сте слушнале и учествувале во примената на горенаведените директиви или сте слушнале за нив првпат од проектот „GuideForYou“: *
Како се применува директивата во вашата земја, според: *
Објаснете на кратко : *
Your answer
Доколку директивите се спроведуваат по прописите, дали социјалните партнери подобро ги практикувале правата на деташираните работници на договори за колективно договарање? *
Ако вашиот одговор е „ДА“ објасни кои права се договорени повеќе од оние во прописите (Законот за работни односи итн) *
Your answer
Дали договорите за деташираните работници имаат дополнителни информации / податоци: *
Ако одговорот е "ДА " објаснете која информација е таа : *
Your answer
Која е основа за склучување на договор за вработување со детширан работник (на пример: закон, колективен договор итн.); Објаснете на кратко: *
Your answer
Дали секој деташиран работник добива А1-форма за социјално и здравствено осигурување: *
Кој ги контролира договорите за деташирани работници (во вашата земја): *
Кој го известува работникот за правата за вработување во земјата во која е вработен? *
Со кои земји вашата земја потпиша договори за забрана за двојно оданочување; Наведете кој е најважен за вас и вкупниот број на договори *
Your answer
Даночната стапка на бруто платите и приходите во вашата земја е: *
Your answer
Дали работодавачот влегува во системот на ИМИ (Систем за информации за внатрешниот пазар) структурата на платените плати на деташираните работници *
Дали законот "За иста работа со истата плата и заработувачка" се применува во вашата земја или компанија: *
Ако одговорот е "Делумно", наведете во кои делови не се применува: *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy