การปฏิบัติการข่าวสาร
(สำหรับนักเรียนตอบ)
ยศ-ชื่อ-สกุล ครู-อาจารย์ ผู้สอน *
Your answer
วิชา *
Your answer
วัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการเรียนการสอน

คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย (/) ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่านโดยกำหนดดังนี้.-

ค่าการประเมิน

5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด

หัวข้อในการประเมิน
บุคลิกภาพของครู-อาจารย์ *
5
4
3
2
1
การแต่งกาย
การใช้เสียง
ลักษณะท่าทาง
ความเชื่อมั่นในตนเอง
การสร้างบรรยากาศในการสอน *
5
4
3
2
1
เป็นกันเองกับผู้เรียน
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
แสดงการยอมรับคำถาม/คำตอบ/ความคิดเห็นของผู้เรียน
การดำเนินการเรียนการสอน *
5
4
3
2
1
ความน่าสนใจของการนำเข้าสู่บทเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน ชัดเจน เข้าใจง่าย
กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับผู้เรียน
การจัดลำดับความสัมพันธ์ของเนื้อหาวิชา
ถามคำถามผู้เรียนทั่วถึง
การรักษาเวลาและการบริหารเวลา
การสรุปเนื้อหาระหว่างการบรรยาย
การใช้สื่อการสอน *
5
4
3
2
1
สื่อการสอนชัดเจน เข้าใจง่าย
สื่อที่ใช้สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิความสนใจ
สื่อการสอนสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
สิ่งที่ท่านประทับใจผู้บรรยายท่านนี้มากที่สุดคือ
Your answer
สิ่งที่ผู้บรรยายท่านนี้ควรปรับปรุงคือ
Your answer
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service