Kokemäen yhdistyskysely
Hyvät yhdistystoimijat!

Kokemäen kaupunki on laatimassa yhdistysohjelmaa. Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää niitä haasteita ja mahdollisuuksia, joita yhdistysten ja kaupungin välisessä yhteistyössä on. Samalla kerätään tietoa myös Kokemäen yhdistysten osaamisesta ja kehittämistarpeista. Kyselyn jälkeen järjestetään työpajoja ja keskustelutilaisuuksia, joiden valmistelussa hyödynnetään myös tähän kyselyyn annettuja vastauksia

Kyselyssä on kyllä/ei-kysymyksiä, monivalintakysymyksiä ja avoimia kysymyksiä. Täyttäkää kyselylomake mahdollisimman huolellisesti. Pyydämme teitä vastaamaan 30.9.2019 mennessä.

Kyselyn toteuttaa SataKylät ry / Yhdistysohjelmilla hyvinvointia ja elinvoimaa -hanke yhteistyössä Kokemäen kaupungin kanssa. Lisätietoja kyselystä antaa kyläasiamies Hanna Ruohola, 044 357 6181.
1. Yhdistyksen nimi *
Your answer
2. Millä alueella yhdistyksenne toimii? *
Jos vastasitte edeltävään kohtaan "Paikallisesti", missä yhdistyksenne toimii?
Your answer
3. Onko yhdistyksenne toiminta suunnattu ensisijaisesti omalle jäsenistölle vai myös ulkopuolisille? *
4. Millä seuraavista aloista yhdistyksenne toimii? Voitte tarvittaessa valita useampia vaihtoehtoja. *
Required
5. Kuuluuko yhdistyksenne johonkin kattojärjestöön? *
Jos vastasitten edelliseen kysymykseen "kyllä", niin mihin kattojärjestöön?
Your answer
6. Miten yhdistyksenne rahoittaa omaa toimintaansa? Voitte valita useamman vaihtoehdon. *
Required
7. Onko yhdistyksellänne palkattua henkilöstöä? *
Jos vastasitte edelliseen kysymykseen "kyllä", niin montako henkilöä (htv)?
Your answer
8. Miten tiedotatte toiminnastanne jäsenille ja muille? Voitte valita useamman vaihtoehdon. *
Required
9. Millaisia toimitiloja yhdistyksellänne on käytössä? Voitte valita useamman vaihtoehdon. *
Required
10. Jos yhdistyksellänne on tiloja käytössä, onko niitä mahdollista antaa muiden yhdistysten käyttöön?
11. Teettekö yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa? *
Jos teette, niin millaista yhteistyötä ja keiden kanssa?
Your answer
12. Millaisia uusia yhteistyömuotoja yhdistysten kesken vielä toivoisitte? *
Your answer
13. Järjestääkö yhdistyksenne yleisötapahtumia? *
14. Jos järjestää, niin mitä tapahtumia?
Your answer
15. Onko yhdistyksellänne jotakin erityisosaamista, resursseja tai hyviä käytäntöjä, jotka voisivat kiinnostaa muita yhdistyksiä tai kaupunkia? *
Your answer
16. Onko yhdistyksenne kiinnostunut tekemään yhteistyötä Kokemäen koulujen kanssa? *
17. Tarvitaanko yhdistyksessänne koulutusta tai lisätietoa esimerkiksi vero- ja lupa-asioista, tiedottamisesta, hankerahoituksesta tms.? Jos kyllä, niin missä erityisesti? *
Your answer
18. Miten koette yhdistystoimijoiden äänen kuuluvan kaupungin päätöksenteossa ja kehittämistoiminnassa? *
19. Mitä tapoja/kanavia yhdistyksenne on käyttänyt vaikuttaessaan kaupungin päätöksentekoon? Voitte valita useamman vaihtoehdon. *
Required
20. Millaisissa asioissa yhdistyksiä tulisi kuulla kaupungissa? *
Your answer
21. Jo nyt valtaosa yhdistysten toiminnasta on monenlaisten palvelujen tuottamista. Kun mietitte oman yhdistyksenne toimintaa, millaisia palveluja tuotatte sen jäsenistölle ja/tai muille? Voitte valita useamman vaihtoehdon. *
Required
22. Mikä on mielestänne yhdistyksenne luonteva rooli palvelujen tuottamisessa? Voitte valita useamman vaihtoehdon. *
Required
23. Onko yhdistyksellänne jo olemassa tai näettekö, että tulevaisuudessa yhdistyksellänne voisi olla sopimus kaupungin kanssa jonkin palvelun tuottamisesta? *
Jos vastasit edeltävään kohtaan "kyllä, on jo", millaisesta palvelusta on kyse?
Your answer
24. Millaisia toiveita yhdistyksellänne on kaupungin kanssa tehtävän yhteistyön kehittämiseksi? *
Your answer
25. Voisiko yhdistyksenne olla tulevaisuudessa kiinnostunut työllistämään työttömiä/nuoria, mikäli siitä ei koituisi yhdistykselle kuluja? *
26. Mitä huolen aiheita/uhkia näette hyvinvoinnille ja turvallisuudelle tulevaisuuden Kokemäellä? *
Your answer
27. Millä keinoin asukkaiden viihtyvyyttä ja vaikuttamismahdollisuuksia voidaan edelleen kehittää tulevaisuudessa Kokemäellä? *
Your answer
28. Miten näette yhdistyksenne olevan mukana asukkaiden viihtyvyyden ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämisessä? *
Your answer
29. Ehdotuksenne Kokemäen yhdistysohjelman nimeksi
Your answer
30.Mahdolliset muut terveiset
Your answer
Kiitos vastauksistanne!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service