แบบทดสอบออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ (ว31101) ระดับชั้น ม.4 ครูกาญจนา สายทองแท้
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวเท่านั้น
ชื่่อ-สุกล *
เลขที่ *
ชั้น *
1. ในระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตจะมีบทบาทแตกต่างกัน ซึ่งสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คืออะไรบ้าง *
1 point
2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศได้แก่ปัจจัยใดบ้าง *
1 point
3. ในการสร้างอาหารของกลุ่มผู้ผลิตในระบบนิเวศจะมีการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานชนิดใด *
1 point
4. ผู้ผลิตในห่วงโซ่อาหารได้แก่ข้อใดต่อไปนี้ *
1 point
5. ในการสร้างอาหารของพืชด้วยกระบวนการสังเคราะห์แสงพืชจะสะสมพลังงานในรูปแบบใด
1 point
Clear selection
6. ในกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช พืชจะใช้องค์ประกอบใด *
1 point
7. ถ้างูกินกบในสระ พลังงานของลำดับขั้นอาหารในกบจะถูกถ่ายทอดไปยังงูได้ประมาณร้อยละเท่าใด
1 point
Clear selection
8. ลักษณะชีวนิเวศหรือไบโอมแบบใด ที่พบว่าพืชชนิดต่างๆ ได้เกิดวิวัฒนาการไปสู่สปีชีส์ใหม่มากที่สุด *
1 point
9. ชีวนิเวศหรือไบโอมแบบใดที่ไม่พบในประเทศไทย *
1 point
10. ถ้าให้ + แทนการได้ประโยชน์ - แทนการเสียผลประโยชน์ 0 แทนการไม่ได้และไม่เสียผลประโยชน์ สิ่งมีชีวิตชนิดใดที่มีความสัมพันธ์แบบ +,+ ; +,0 และ +,- เรียงลำดับ *
1 point
11. ข้อใดสนับสนุนคำกล่าวที่ว่า “ระบบนิเวศป่าฝนเขตร้อน มีความหลากหลายทางชีวภาพ สูงที่สุด” *
1 point
12. แบคทีเรีย Escherichia coli ที่อาศัยในลำไส้คน มีความสัมพันธ์แบบเดียวกับสิ่งมีชีวิต ในข้อใด *
1 point
13. วัฎจักรของสารใดในระบบนิเวศที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดฝนกรดมากที่สุด *
1 point
14. กระบวนการใดที่ทำให้แก๊สคาร์บอนไดอกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มขึ้นและลดลง ตามลำดับ *
1 point
15. ดัชนีที่แสดงว่าน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติมีคุณภาพดีคือข้อใด *
1 point
16. ภาพปิรามิดนี้แสดงถึงจำนวนของสิ่งมีชีวิตในโซ่อาหารใด *
1 point
Captionless Image
17. ข้อใดจัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มีชีวิตซึ่งอยู่ในสถานะของแข็ง และเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทที่สามารถฟื้นฟูหรือสร้างทดแทนได้ *
1 point
18. ข้อใดเรียงลำดับของพืชที่น่าจะพบเมื่อทำการเผาไร่ข้าวโพดแล้วปล่อยให้รกร้าง ได้อย่างถูกต้อง *
1 point
19. . วัฏจักรของสารใดในระบบนิเวศซึ่งหากเสียสมดุลไปแล้ว จะมีผลกระทบอย่างชัดเจนต่อการดำรงชีวิตของสัตว์มีกระดูกสันหลังโดยเฉพาะ *
1 point
20. . ข้อใดที่ระบุประเภทของทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกต้อง *
1 point
21.ผู้บริโภคลำดับที่ 1 ของระบบนิเวศมีคุณสมบัติอย่างไร *
1 point
22. สิ่งมีชีวิตที่บุกเบิกพวกแรกที่เปลี่ยนหินไปเป็นดินคือพวกใด *
1 point
23. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการลดภาวะโลกร้อนโดยกระบวนการรีไซเคิล *
1 point
24. ในระบบนิเวศซึ่งประกอบด้วย เหยี่ยว งู กระรอก หญ้า และตั๊กแตน สิ่งมีชีวิต ในข้อใดมีมวลชีวภาพน้อยที่สุด *
1 point
25. กระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบใดนำไปสู่การเกิดระบบนิเวศหลังจากการ ระเบิดของภูเขาไฟบนเกาะหนึ่ง *
1 point
26. เมื่อนำเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในสระน้ำทั่วไปมาตรวจหาปริมาณสารกำจัดแมลงชนิดหนึ่งที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำ พบว่า มีการสะสมของสารนี้สูงสุดในปลาซ่อนเสมอ แสดงว่าปลาซ่อนเป็น *
1 point
27. . แก๊สในข้อใดจัดเป็นแก๊สเรือนกระจก *
1 point
28. จากสายใยอาหารข้างล่างนี้ ข และ ง เป็นสิ่งมีชีวิตในกลุ่มใดตามลำดับ *
1 point
Captionless Image
29. . แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการสังเคราะห์ด้วยแสงและการหายใจ (ก) และ (ข) อาจเป็นสารใดตามลำดับ *
1 point
Captionless Image
30. การสังเคราะห์ด้วยแรง การหายใจ การบริโภค การเผาไหม้ จะอยู่ในวัฎจักรใด *
1 point
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy