RSVP for Community Webinar on Uniting Against Deportations to Viet Nam
Join us for a National Community Webinar on Deportations to Viet Nam on August 12 at 4pm PST/ 6pm CST/ 7pm EST.

Thank you for filling out this RSVP form. We are prioritizing impacted persons and their loved ones. If interest in this webinar exceeds our capacity, this webinar will be open only to impacted persons and their families. We plan on recording this webinar and will share it following the event with everyone who has RSVPed. As we receive RSVPs, we will notify everyone as to whether the webinar will be limited to impacted communities or open more generally.

If you have any questions or concerns, please let us know at the bottom of this form.

Hãy cùng tham gia Hội thảo trên web dành cho cộng đồng về chuyến bay đến Việt Nam vào ngày 12 tháng 8 lúc 4 giờ chiều PST / 6 giờ chiều CST / 7 giờ tối EST.

Cảm ơn bạn đã điền vào đơn RSVP này để chúng tôi biết bạn sẽ tham dự. Chúng tôi đang ưu tiên những người bị ảnh hưởng bởi việc trục xuất và những người thân yêu của họ. Nếu quá nhiều người đến hội thảo trên web này và nó vượt quá khả năng của chúng tôi, hội thảo trên web này sẽ chỉ dành cho những người bị ảnh hưởng và gia đình của họ. Chúng tôi dự định quay lại hội thảo trên web này và sẽ chia sẻ nó sau sự kiện với tất cả những người đã trả lời đơn này. Khi chúng tôi nhận được RSVP,  chúng tôi sẽ thông báo cho mọi người về việc hội thảo trên web sẽ được giới hạn cho các cộng đồng bị ảnh hưởng hay mở rộng hơn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối đơn này.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Name | Tên *
Email or phone number | Email hoặc số điện thoại *
Are you an impacted person or the loved one of an impacted person? | Bạn có phải là người bị ảnh hưởng hoặc là người thân của người bị ảnh hưởng bởi việc trục xuất không?
Clear selection
Location (city and state) | Nơi ở (thành phố và tiểu bang) *
Do you have a legal issue or question you would like answered? We'll try to provide a response during our webinar, while answering your question broadly and without identifying you. We'll also provide resources on local organizations to contact who are able to help you.  | Bạn có vấn đề pháp lý hoặc câu hỏi muốn được giải đáp không? Chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp phản hồi trong hội thảo trên web của chúng tôi, đồng thời trả lời câu hỏi của bạn một cách rộng rãi và không xác định danh tính của bạn. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp tài nguyên về các tổ chức địa phương để liên hệ với những người có thể giúp bạn.
Will you need interpretation for this community call? If so, what language(s)? | Bạn có cần thông dịch cho cuộc hội thảo này không? Nếu có, bạn cần thông dịch sang ngôn ngữ nào?
Are you interested in participating in future anti-deportation events or actions? | Bạn có muốn tham gia vào các sự kiện hoặc hành động chống trục xuất trong tương lai không?
Clear selection
Are you interested in receiving information such as resources and updates? | Bạn có muốn nhận thông tin như tài nguyên và cập nhật không?
Clear selection
Do you prefer information in a language other than English? If yes, please indicate in which languages | Bạn có muốn nhận được thông tin bằng một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh không? Nếu có, vui lòng cho biết bằng ngôn ngữ nào
May we follow up with you individually after the community call? | Chúng tôi có thể liên lạc bạn sau cuộc gọi cộng đồng không?
Clear selection
Additional questions or concerns? | Bạn có câu hỏi hoặc sự lo lăng nào mà bạn muốn chia sẽ với chúng tôi không?
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy