Informačný deň na tému „Možnosti získania prostriedkov z priamo riadených programov EÚ, ich synergie s EŠIF a úspešné projekty“
Vážený záujemca o informácie o EŠIF,

dovoľujeme si Vás pozvať na Informačný deň na tému „Možnosti získania prostriedkov z priamo riadených programov EÚ, ich synergie s EŠIF a úspešné projekty“, ktorý organizuje Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu - Centrálny koordinačný orgán v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami pre EŠIF Prešovského a Košického samosprávneho kraja. Cieľom informačného dňa bude poskytnúť informácie o vybraných priamo riadených programoch, ich synergiách s EŠIF, možnosti získania prostriedkov na financovanie projektových zámerov, praktické rady pre žiadateľov od reprezentantov národných kontaktných bodov ako aj priamo od úspešných žiadateľov, ktorí predstavia svoje projekty a skúsenosti. Pre účastníkov bude aj počas prestávok vyčlenený priestor na diskusiu s prezentujúcimi.

Termín konania: 19. júna 2019 (streda)
Miesto konania: Námestie mieru 2, Prešov - plagát a program podujatia prikladáme do prílohy k správe

Na tomto informačnom dni budú predstavené nasledovné priamo programy:
 Horizont 2020 - program určený na podporu výskumu a inovácií, zameriava sa na tri hlavné priority: excelentnú vedu, vedúce postavenie priemyslu a zvládnutie spoločenských výziev 21. storočia.
 Erasmus + - program zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou.
 Kreatívna Európa - program na podporu kultúry a audiovizuálneho sektoru, podporuje aj Európske hlavné mestá kultúry, značku Európske kultúrne dedičstvo, Dni európskeho kultúrneho dedičstva a päť európskych cien v oblasti kultúry.
 Nástroj na prepájanie Európy - nástroj určený na podporu cezhraničných prepojení v EÚ v oblasti energetiky, dopravy a informačných technológií.
 LIFE - program určený na financovanie činností, ktoré prispievajú k rozvoju, zavádzaniu a aktualizácii politiky a právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia.

Vážený záujemca o informácie o EŠIF, v prípade záujmu o účasť na Informačnom dni je možné registrovať 2 účastníkov za organizáciu najneskôr do 17. júna 2019 prostredníctvom elektronického formulára – ELEKTRONICKÝ PRIHLASOVACÍ FORMULÁR. (Poznámka: V prípade zvýšeného záujmu o podujatie môže byť účasť obmedzená iba na 1 osobu za organizáciu, preto prosíme v rámci formulára o uvedenie kontaktného e-mailu.)

Prosíme, v prípade otázok, alebo ak by ste Vašu registráciu museli zrušiť, tak nás kontaktujete – Informačno-poradenské centrum pre EŠIF pre Prešovský samosprávny kraj.

Ďakujeme a tešíme sa na Vašu účasť.

Email address *
Priezvisko *
Your answer
Meno *
Your answer
Organizácia *
Your answer
Telefonický kontakt *
Your answer
Vyplnením a odoslaním tohto formulára dávate Prešovskému samosprávnemu kraju súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov za účelom organizácie školenia. Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ste si vedomý svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Prešovský samosprávny kraj Vaše osobné údaje uchová po dobu implementácie a archivácie projektu „Prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier “ *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service