МОНГОЛ УЛСЫН УУЛ УУРХАЙН САЛБАРЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ОРЧНЫ СУДАЛГААНЫ АСУУЛГА
Энэхүү судалгааны зорилго нь Монгол Улсын уул уурхайн хөрөнгө оруулалтын орчны өнөөгийн байдлыг тодорхойлж үнэлэлт өгөх, тус салбарт хөрөнгө оруулахад тулгарч буй саад бэрхшээл болон тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх санал гаргахад шаардлагатай мэдээллийг цуглуулахад оршино.


Та бүхэн идэвхтэй оролцоно уу.

Email *
Ерөнхий асуулт
Та ерөнхий асуултыг уншаад тохирох хариултыг сонгоно уу. Tанай байгууллагын хувьд хариулт давхардаж байвал голлох 1 хариултыг сонгохыг хүсье.
1. Танай байгууллагын нэр *
2. Танай компани ямар чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг вэ? *
3. Танай компани хаанаас хөрөнгө оруулалт авсан бэ? *
4. Үйл ажиллагаа явуулсан жил? *
5. Танай байгууллагын үйл ажиллагаа голлон явуулдаг ашигт малтмалын төрөл *
Үндсэн асуулт
Та үндсэн асуултыг уншаад тухайн нөхцөл байдлыг 1-5 оноогоор дүгнэж сонгоно уу .
1. Маш муу
2. Муу
3. Дунд зэрэг
4. Сайн
5. Маш сайн
Мөн санал хэсэгт асуулттай холбоотой засаж сайжруулах зүйлсийн талаар саналаа бичнэ үү.
6. Геологийн мэдээллийг хялбар олж авах боломж *
6.1 Геологийн мэдээллийг хялбар олж авах боломжийг сайжруулах таны санал
7. Геологи, хайгуулын ажлын үнэмшилтэй байдал *
7.1 Геологи, хайгуулын ажлын үнэмшилтэй байдлыг сайжруулах таны санал
8. Улс төрийн тогтвортой байдал *
8.1 Улс төрийн тогтвортой байдлыг сайжруулах таны санал
9. Уул уурхайн үйл ажиллагаатай холбоотой хууль, дүрмийн тодорхой байдал *
9.1 Уул уурхайн үйл ажиллагаатай холбоотой хууль, дүрмийг сайжруулах таны санал
10. Байгаль орчны хууль дүрэм, журмын тодорхой байдал *
10.1 Байгаль орчны хууль дүрэм, журмыг сайжруулах таны санал
11. Хөрөнгө оруулагчийн хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалсан байдал *
11.1 Хөрөнгө оруулагчийн хууль ёсны эрх ашгийн xамгаалалтыг сайжруулах таны санал
12. Уул уурхайн татварын орчин *
12.1 Уул уурхайн татварын орчныг сайжруулах таны санал
13. Дэд бүтцийн хөгжил (төмөр зам, эрчим хүч, авто зам) *
13.1 Дэд бүтцийг хөгжүүлэх таны санал
14. Мэргэжлийн ажиллах хүчний хүрэлцээтэй байдал *
14.1 Мэргэжлийн ажиллах хүчийг нэмэгдүүлэх таны санал
15. Амьдрах орчны аюулгүй байдал *
15.1 Амьдрах орчны аюулгүй байдлыг сайжруулах таны санал
16. Газрын харилцаа, түүний зохицуулалтын байдал *
16.1 Газрын харилцаа, түүний зохицуулалтыг сайжруулах таны санал
17. Төр засгийн зүгээс хөрөнгө оруулалтын орчныг сайжруулах тал дээр авч хэрэгжүүлж буй бодлогын үр нөлөө *
17.1 Хөрөнгө оруулалтын орчныг сайжруулах төрийн бодлогод оруулах таны санал
18. Орон нутгийн удирдлагатай хамтран ажиллах боломж *
18.1 Орон нутгийн удирдлагатай хамтран ажиллах боломжийг сайжруулах таны санал
19. Нутгийн иргэд болон уул уурхайн компаниуд хоорондын харилцаа *
19.1 Нутгийн иргэд болон уул уурхайн компаниуд хоорондын харилцааг сайжруулах таны санал
20. Үйл ажиллагаа эрхлэхэд шаардлагатай тусгай зөвшөөрлийг авахад хялбар байдал *
20.1 Үйл ажиллагаа эрхлэхэд шаардлагатай тусгай зөвшөөрлийг авах ажиллагааг хялбаршуулах таны санал
21. Нийгмээс уул уурхайн үйл ажиллагаанд хандаж байгаа хандлага *
21.1 Нийгмээс уул уурхайн үйл ажиллагаанд хандаж байгаа хандлагыг сайжруулах таны санал
22. Уул уурхайн салбарын авилгаас ангид байдал *
22.1 Уул уурхайн салбарыг авилгаас ангид байлгах таны санал
23. Ханган нийлүүлэгч, мэргэжлийн болон туслах үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагуудын хүртээмжтэй болон бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанар *
23.1 Ханган нийлүүлэгч, мэргэжлийн болон туслах үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагуудыг нэмэгдүүлэх тэдгээрийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах таны санал
24. Уул уурхайд хөрөнгө оруулах, хувьцаа эзэмших талаарх мэдээлэл авах боломж *
24.1 Уул уурхайд хөрөнгө оруулах, хувьцаа эзэмших талаарх мэдээлэл аваx боломжийг нэмэгдүүлэх таны санал
25. Дээрх асуулгад ороогүй уул уурхайн салбарын хөрөнгө оруулалтын орчныг сайжруулахад анхаарах зүйлийг бичнэ үү.
26. Судалгааны ажилтай холбоотой асуултыг өөрчлөх, сайжруулах болон бусад төрлийн санал хүсэлтээ бичнэ үү.
Судалгаанд идэвхтэй оролцсон танд баярлалаа!
АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy