"Škola bez nenávisti" Hodnotenie kvality školy rodičmi žiakov
Vážený rodič,

škola, ktorú navštevuje Vaše dieťa, sa zapojila do programu „Škola bez nenávisti“ koordinovaného príspevkovou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

V rámci tejto iniciatívy školy si Vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorým chceme spoznať Vaše názory na kvalitu školy. Naším cieľom je vytvoriť čo najpriaznivejšie podmienky pre výchovu a vzdelávanie Vášho dieťaťa, čo nie je možné bez rešpektovania Vašich názorov.

Prosíme Vás preto, aby ste dotazník vyplnili zodpovedne a úprimne, aby ste vyjadrili len svoje vlastné názory a skúsenosti ohľadom medziľudských vzťahov a riešenia konfliktov spojených s nenávistnými prejavmi na škole. Dotazník je anonymný, jeho vyplnenie je dobrovoľné a jeho výsledky budú využité iba na skvalitnenie práce školy.
Vaše odpovede v žiadnom prípade nezneužijeme vo Váš neprospech.
V dotazníku označte tie odpovede, s ktorými súhlasíte.

Ďakujeme Vám za spoluprácu!
Tím "Škola bez nenávisti"

Mgr. Lenka Mihalicová
koordinátorka a odborná garantka programu "Škola bez nenávisti"
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
Karloveská 64, 842 58 Bratislava 4
Tel.: 0917 402 520; 0905 503 355
mail: lenka.mihalicova@iuventa.sk
Organizuje:
Informácie k vypĺňaniu dotazníka
Vaše odpovede nie je možné priebežne uložiť, preto je potrebné odpovedať na všetky otázky naraz a odoslať tlačidlom "ODOSLAŤ" alebo "SUBMIT". Dotazník obsahuje 15 otázok.
1. Identifikátor školy (dodaný školským koordinátorom prevencie) *
Your answer
2. Škola organizuje postačujúci počet stretnutí s rodičmi žiakov. *
3. Škola organizuje postačujúci počet aktivít na zníženie nenávistných prejavov a šikanovania ako aj aktivít na zvýšenie tolerancie medzi žiakmi. *
4. Som dostatočne informovaný/á o tom, ako sa moje dieťa v škole správa. *
5. Škola ma okamžite informuje, keď môjmu dieťaťu v škole niekto ubližuje (fyzicky alebo verbálne). *
6. Som spokojný/á s tým, ako sa učitelia a zamestnanci školy správajú ku žiakom. *
7. Mám informácie o tom, že za posledný rok sa na škole prejavilo šikanovanie alebo nenávistné prejavy (verbálne alebo fyzické útoky). *
8. Moje dieťa bolo za posledný rok v škole šikanované alebo mu niekto ubližoval. *
9. Škola venuje vzniknutým problémom dostatočnú pozornosť a rieši vzniknuté konflikty včas a zodpovedne. *
10. Škola problémy so šikanovaním a nenávistnými prejavmi rieši. *
a. súhlasím
b. nesúhlasím
c. neviem posúdiť (nemám informácie)
neriešia takéto problémy
individuálne s každým žiakom, ktorý je aktérom konfliktu
spoločne pred všetkými žiakmi v triede
na úrovni celej školy (informovanie všetkých pedagógov a žiakov školy)
spolupracujú s rodičmi žiakov
spolupracujú so zložkami policajného zboru
spolupracujú s odborníkmi (psychológ a iné)
neviem posúdiť – nemám o tom informácie
11. Som informovaný/á o preventívnych programoch a aktivitách, ktoré sa realizujú na škole. *
a. súhlasím
b. nesúhlasím
c. neviem posúdiť
áno, informuje ma o tom moje dieťa
áno, informuje ma o tom triedny učiteľ
áno, informuje ma iný zamestnanec školy
áno, som informovaný/á a aj sa aktívne zapájam do preventívnych programov
informácie si vyhľadávam sám na stránke školy
nie som informovaný/á, nie je to pre mňa dôležitá informácia
nikto ma neinformuje, ale zaujímalo by ma to
12. Moje dieťa chodí do školy bez strachu, že mu bude niekto ubližovať a posmievať sa mu. *
13. Učitelia na tejto škole majú so žiakmi dobré vzťahy. *
14. Chceli by ste s nami zdieľať ešte niečo, čo súvisí s problematikou prevencie šikanovania a nenávistných prejavov na škole, ktorú navštevuje Vaše dieťa? Prípadne nejaké iné aspekty, ktoré ovplyvňujú to, ako sa cíti Vaše dieťa na škole.
Your answer
15. Čo sa Vám na škole, ktorú navštevuje Vaše dieťa páči?
Your answer
Ďakujeme za spoluprácu!
Majte vedomosť o tom, že dovŕšením veku 14 rokov sa aj žiak stáva trestno právne zodpovedný za svoje rozhodnutia. Viac v § 22 ods. 1 Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. Aj urážlivý alebo nenávistný status, prípadne zdieľanie na sociálnych sieťach môže mať znaky priestupku alebo trestného činu.

Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na niekoho, komu dôverujete. Môže to byť zamestnanec školy, učiteľ, psychológ a i. Škola, ktorú navštevuje Vaše dieťa je zapojená do programu "Škola bez nenávisti" a prijala rozhodnutie nevhodné správanie meniť na rešpektujúce. Koordinátor/koordinátorka programu na škole, ktorú navštevuje Vaše dieťa Vám určite bude vedieť poradiť, prípadne skúste kontaktovať poradenskú linku pre deti a mládež: 116 111

Tím programu "Škola bez nenávisti!"
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service