TheWall Global Bounty Program
In order to participate in TheWall Global Bounty Program, you need to make a repost of this publication https://www.facebook.com/100249582391375/posts/116302594119407/?d=n to your Facebook page, and then to fill out the form below.
 
MATIC wallets of the winners will be credited with vacant Wall areas that are situated near the popular art-objects on the Wall.
 
The number of the Wall areas credited to the account of a single participant will depend on the number of views of his repost:
       -  For every 50000 views the participant receives 1 area.
       -  For every 250000 views the participant receives 1 extra premium area that is not subject to commissions of the Wall.
 
TheWall Global Bounty Program starts on September 28, 2021.
The outcome of the Bounty Program will be defined on October 14, 2021.

-------------------------------------------------------------------

Để tham gia chương trình Săn thưởng TheWall Global cần đăng lại bài viết https://www.facebook.com/100249582391375/posts/116302594119407/?d=n trên Facebook của mình, sau đó điền vào biểu mẫu bên dưới.

Ví MATIC của người chiến thắng sẽ được nạp thêm các khu vực tường TheWall Global nằm ở gần các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng đã được đăng lên Tường.

Số lượng các khu vực được tăng  thêm cho từng thành viên sẽ tùy thuộc vào số lượt xem bài mà họ đăng lại:
       -  Với mỗi 50.000 lượt xem thành viên sẽ nhận được một khu vực.
       -  Với mỗi 250.000 lượt xem thành viên sẽ nhận được thêm một khu vực thưởng nữa mà khi giao dịch sẽ không phải trả phí cho Tường.

Chương trình Săn thưởng được khởi động vào ngày 28/09/2021.
Kết quả của chương trình Săn thưởng sẽ được tổng kết vào ngày 14/10/2021.

-------------------------------------------------------------------

Для участия в Баунти-программе TheWall Global необходимо сделать репост публикации https://www.facebook.com/100249582391375/posts/116302594119407/?d=n на свою страницу в Фейсбук, после чего – заполнить форму ниже.

На MATIC-адреса победителей будут начислены области Стены TheWall Global, расположенные вблизи популярных арт-объектов, уже размещённых на Стене.

Количество начисленных отдельному участнику областей будет зависеть от количества просмотров сделанного им репоста:
       -  За каждые 50 000 просмотров участник получает 1 область.
       -  За каждые 250 000 просмотров участник дополнительно получает 1 премиальную область, транзакции с которой не облагаются комиссиями Стены.

Баунти-программа стартует 28 Сентября 2021 г.
Итоги Баунти-программы будут подведены 14 Октября 2021 г.


Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Your MATIC address / Ví MATIC của bạn  / Ваш MATIC-адрес *
Needed for crediting your account with a reward (area(s) of the Wall) / Cần để nhận phần thưởng của bạn ((các) khu vực trên Tường) / Необходим для начисления вашей награды (области/областей Стены)

2. Link to your repost of the publication of TheWall Global / Đường dẫn đến bài mà bạn đăng lại bài viết của TheWall Global / Ссылка на сделанный Вами репост публикации TheWall Global *
3. Your Email / Địa chỉ email của bạn / Email для связи с Вами *
Needed in order we could contact you in case of a problem: your repost is not available due to the limited access rights or the indicated MATIC address is incorrect / Trong trường hợp phát sinh sự cố: khi bài đăng của bạn giới hạn quyền truy cập hoặc địa chỉ MATIC của bạn không đúng / На случай, если возникнет проблема: недоступен репост из-за ограниченности прав доступа или неправильный MATIC-адрес
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy