แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
แบบสอบถามความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน นี้ ซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ด้านบรรยากาศการทำงาน ความผูกพันของบุคลากร และการพัฒนาบุคลากร โปรดอ่านข้อความเลือกระดับความสำคัญของความพึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว
เพศ *
สถานภาพ *
สังกัด *
ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1) ความพึงพอใจต่อการแบ่งสัดส่วนของสถานที่ทำงาน
2) ความพึงพอใจต่อความสะอาด เป็นระเบียบ ของที่ทำงาน
3) ความพึงพอใจต่อความน่าอยู่ของสถานที่ในการทำงาน
4) ความพึงพอใจต่อการสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงานได้อย่างเพียงพอกับความต้องการในการใช้งาน
5) ความพึงพอใจต่อความสะดวกในการเบิกวัสดุอุปกรณ์
6) ความพึงพอใจต่อความรวดเร็ว ทันต่อการใช้งานในการเบิกวัสดุอุปกรณ์
7) ความพึงพอใจต่อความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการใช้งาน
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
8) ความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของเงินเดือนที่ได้รับกับวุฒิการศึกษา
9) ความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของเงินเดือนที่ได้รับกับประสบการณ์การทำงาน
10) ความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการของหน่วยงาน
11) ความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของเงินเดือนที่ได้รับกับกับภาระหน้าที่รับผิดชอบ
12) ความพึงพอใจต่อการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานเช่น ยกย่องชมเชย ให้รางวัล
ด้านความสุขในการทำงานและการพัฒนา
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
13) ท่านรู้สึกพอใจในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
14) ท่านรู้สึกว่ามีความมั่นคงในการทำงาน
15) ท่านรู้สึกว่ามีโอกาสก้าวหน้าในการทำงาน
16) ความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพการงาน
17) การสนับสนุนส่งเสริมให้เข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานและศึกษาต่อ
18) ท่านรู้สึกว่าได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพอย่างสม่ำเสมอ
19) ท่านรู้สึกว่าลักษณะงานที่ทำเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
20) ท่านรู้สึกพอใจที่จะทำงานให้องค์กรโดยใช้เวลาส่วนตัวแม้ว่าจะไม่ได้รับผลตอบแทน
21) โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจ เต็มใจ และความยินดีในการทำงานระดับใด
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms