แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ
สถานะภาพ
สังกัดคณะ/หน่วยงาน
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ด้านเนื้อหา
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
พอใช้
เนื้อหามีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ
ข้อมูลมีความทันสมัย อัพเดทข้อมูลอยู่ตลอดเวลา
การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจง่าย
การเข้าถึงข้อมูลและดาวน์โหลดข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว
สามารถฟังวิทยุออนไลน์ได้
Clear selection
ด้านการออกแบบและจัดรูปแบบของเว็บไซต์
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
พอใช้
หน้าเว็บไซต์มีความสวยงามน่าสนใจ
การจัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษร และสีมีความเหมาะสม
การจัดรูปแบบง่ายต่อการใช้งาน
Clear selection
ด้านความสะดวกและการนำไปใช้
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
พอใช้
การสืบค้นข้อมูลง่ายและสะดวก
มีข้อมูลครบถ้วนและมีการอัพเดทข้อมูลเป็นประจำ สามารถนำไปใช้งานได้
การเข้าถึงข้อมูลและการดาวน์โหลดข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว
มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอ
Clear selection
ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. Report Abuse