แบบฟอร์มร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
หมายเหตุ:
(1) กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และให้รายละเอียดของเรื่องถูกต้องชัดเจน เพื่อประโยชน์ต่อการสอบสวนและไต่สวน
(2) ขอให้แจ้งข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงใช้ถ้อยคำหรือข้อความที่สุภาพ และไม่เป็นการกลั่นแกล้งหรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น
Sign in to Google to save your progress. Learn more
อีเมล *
ชื่อ-นามสกุล (ผู้ร้องเรียน/ผู้กล่าวหา)*
*
ที่อยู่ปัจจุบันของผู้ร้องเรียน (โปรดระบุให้ชัดเจน)*
*
เบอร์ติดต่อ (ที่สามารถติดต่อได้)*
*
สถานะ ของผู้ร้องเรียน/ผู้กล่าวหา
หมายเหตุ: กรณี ผู้ร้องเรียนเป็นประชาชนทั่วไปหรือผู้มาติดต่อ หรือผู้มาขอรับบริการกับหน่วยงาน ให้กรอกรายละเอียดช่อง "อื่นๆ"
Clear selection
ตำแหน่ง (ถ้ามี)
สังกัด/ หน่วยงาน (ถ้ามี)
ท่านมีประสงค์จะปกปิดชื่อผู้ร้องเรียนหรือไม่
*
ชื่อ - นามสกุล (ผู้ถูกร้องเรียน/ผู้ถูกกล่าวหา)
*
ตำแหน่ง (ผู้ถูกร้องเรียน/ผู้ถูกกล่าวหา)
*
กลุ่มงาน/สังกัด/หน่วยงาน
*
ประเภทการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือพฤติกรรมส่อการทุจริตของเจ้าหน้าที่
*
วัน/เดือน/ปี (พบเห็นเหตุการณ์/เกิดเหตุการณ์
*
MM
/
DD
/
YYYY
สถานที่ (พบเห็นเหตุการณ์/เกิดเหตุการณ์)
*
รายละเอียด พฤติการณ์ (โปรดแจ้งข้อมูลให้โดยละเอียดครบถ้วน ชัดเจน เพื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบจะได้สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริง/ประสานดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ หากข้อมูลไม่ครบถ้วนจะขอยุติเรื่องของท่าน) 
*
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อเท็จจริงที่ได้ยื่นร้องเรียน/ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ต่อสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดและขอรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นทุกประการ
*
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy