KIDS KENDO IT 6 - ISTEBNA 26.02-01.03.2020
Obóz Zimowy / Winter Camp
Email address *
Tak trenowaliśmy i bawiliśmy się podczas Kids KENDO It 4 - Istebna / Check out the video from our 4th edition KIDS KENDO IT - Summer Camp
REGULAMIN (scroll down for ENGLISH )
I. ORGANIZATOR:
OKAMI SPORT EVENTS Krzysztof Kaczorowski
ul. Nowa 34, 43-460 Wisła
NIP: 548 25 77 188
Tel kontaktowy: 798 921 612, mail: genryokucup@tlen.pl

II.TERMIN i MIEJSCE ZGRUPOWANIA:
26 luty do 01 marca 2020 r. (od środy wieczorem do niedzieli w południe).
Ośrodek Wypoczynkowy "Las" 43-470 Istebna 1025

III. CEL ZGRUPOWANIA:
1) Rozwój kendo wśród dzieci młodzieży z całej Polski poprzez trening z doświadczonymi trenerami dzieci.
2) Poprawa sprawności fizycznej i mentalnej uczestników obozu,
3) Dobra zabawa i harmonijny rozwój uczestników obozu.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1) Zgrupowanie przeznaczone jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 roku życia trenujących w bogu, których stan zdrowia pozwala na udział w zgrupowaniu - wymagane jest okazanie aktualnego oświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do treningów
2) Wypełnionego i podpisane oświadczenia opiekuna przekazane podczas kwaterowania - do ściągnięcia tutaj: http://kendo.wisla.pl/wp-content/uploads/2019/03/oswiadczenie_opiekuna_KKI_6.doc
2) Udział w obozie uczestników z rocznika 2010 i młodszych możliwy jest wyłącznie pod opieką opiekuna prawnego lub osoby przez niego upoważnionej - np trener klubowy, który bierze odpowiedzialność za udział swojego/swoich podopiecznego/ych w zgrupowaniu.
3) Kwalifikacja do udziału w zgrupowaniu następuje na podstawie przesłanego formularza google oraz wniesienia opłaty za obóz.
4) Uczestnik obozu zobowiązany jest u ubezpieczenia się od NNW we własnym zakresie.

V. KOSZT UDZIAŁU W OBOZIE OBEJMUJE:
1) Udział w treningach kendo w dniach środa - niedziela (8 treningów)
2) Udział w atrakcjach dodatkowych, m.in: wyjście do Aquaparku,
3) Zakwaterowanie w komfortowych pokojach 2, 3 lub 4 osobowych z łazienkami
4) Pełne wyżywienie: kolacja w środę, śniadanie, obiad, kolację w czwartek, piątek i sobotę, śniadanie i obiad w niedzielę.
5) Dyplom uczestnictwa w zgrupowaniu.

VI. OPŁATY:
1) Uczestnik: Cały pobyt - 545 zł. | Trzy noclegi 445 zł. | Dwa noclegi 405 zł
2) Opiekun: Cały pobyt - 545 zł. | Trzy noclegi 445 zł. | Dwa noclegi 405 zł
3) Drugi członek rodziny (rodzeństwo) ZNIŻKA: Cały pobyt - 505 zł. | Trzy noclegi 405 zł. | Dwa noclegi 365 zł

*5 zł z kwoty przeznaczone będzie na dofinansowanie udziału Kadry Polski Juniorów w Mistrzostwach Europy w Norwegii 2020.

* Pierwszeństwo przy zgłoszeniach będą miały osoby deklarujące chęć udziału w całym zgrupowaniu. Decyduje kolejność
zgłoszeń oraz wniesienia opłaty.
* W przypadku rezygnacji z udziału w obozie w formie mailowej do 19.02.2020 organizator zwraca całość wpłaconej kwoty. Po tym terminie organizator zwraca 50% kwoty. Dane do przelewu:

Krzysztof Kaczorowski
mBank: 56 1140 2004 0000 3502 7443 3062
W tytule: KIDS KENDO IT 6 - imię i NAZWISKO UCZESTNIKA

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1) „Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją
zgrupowania nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które
wystąpią w trakcie zgrupowania, wynikłe z zaistnienia przyczyn losowych, niezależnych od organizatora.
2) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zgrupowanie
i powrotu z nich.
3) Uczestnicy oraz ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie ewentualne szkody
wyrządzone przez uczestników zgrupowania.
4) Uczestnik zgrupowania zobowiązuje się do przestrzegania zarządzeń organizatora, wychowawców oraz warunków
regulaminów i zasad BHP obiektów na terenie których będzie przebywać w ramach zgrupowania.
5) Wejście na basen dozwolone jest tylko pod nadzorem opiekuna, tyczy się to zwłaszcza dzieci nie umiejących pływać,
które mogą przebywać jedynie w strefie wody płytkiej przy asyście opiekunów.
6) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie zgrupowania oraz odwołania zgrupowania w związku z
wystąpieniem zdarzeń losowych uniemożliwiających realizację zgrupowania lub jego części.

INFORMACJA RODO
Administratorem danych osobowych jest OKAMI SPORT EVENTS Krzysztof Kaczorowski
Tel kontaktowy: 798 921 612, mail: genryokucup@tlen.pl

*Dane osobowe uczestnika (imię, nazwisko, mail i numer telefonu) przetwarzane będą w celu wykonania usługi oraz
informowania o bieżących aktualnościach.
*Wizerunek (w tym zdjęcie) przetwarzane będą w celu realizacji codziennej fotorelacji z pobytu zamieszczanej na portalu
społecznościowym (Facebook).
*Podanie danych osobowych uczestnika jest warunkiem uczestnictwa w Zgrupowaniu. Bez ich podania udział nie jest
możliwy.
* Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.
* Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody.
* Zgodnie z przepisami wskazanego Rozporządzenia, poza dotychczasowym prawem do wglądu do swoich danych, ich
poprawiania i usuwania będą przysługiwały Ci dodatkowe prawa wynikające z przepisów Rozporządzenia, takie jak:
- żądanie usunięcia Twoich danych
- prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie
- sprzeciw wobec przetwarzaniu danych
*Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
*Jednocześnie informujemy, że wszystkie udzielone dotychczas zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają
ważne. Można je nadal wycofać w dowolnym momencie.

------------------------------------------------------------------------ E N G L I S H ------------------------------------------------------------------

I. ORGANIZER:
OKAMI SPORT EVENTS Krzysztof Kaczorowski
ul. Nowa 34, 43-460 Wisła
NIP: 548 25 77 188
Contact phone: +48 798 921 612, mail: genryokucup@tlen.pl

II. DATE AND PLACE OF THE CAMP:
February 26 to March 1 2020 (from Wednesday evening to Sunday noon).
Recreation Center "Las" 43-470 Istebna 1025, Poland (Silesia)

III. OUR GOALS:
1) Kendo development among youth from all over Poland through training with experienced children trainers.
2) Improving the physical and mental fitness of camp participants,
3) Fun and harmonious development of camp participants.

IV. TERMS OF PARTICIPATION:
1) The CAMP is intended for children and juniors aged 7 to 18 who train with BOGU, whose health condition allows them to participate in the CAMP - it is required to present a current medical statement on the absence of contraindications to training
2) Filled and signed statement of the guardian - can be downloaded here: http : //kendo.wisla.pl/wp-content/uploads/2019/03/oswiadczenie_opiekuna_KKI_6.doc
3) Participation in the CAMP of participants from the birth year 2010 and younger is only possible under the care of a legal guardian or a person authorized by him - e.g. a club coach who takes responsibility for the participant.
4) Qualification to participate in the CAMP is based on the submitted google form and payment of the camp fee.
5) The camp participant is obliged to have Accident Insurance on their own.

V. COST OF PARTICIPATION IN THE CAMP INCLUDES:
1) Participation in kendo trainings from Wednesday till Sunday (8 trainings)
2) Additional attractions, including: Aquapark,
3) Accommodation in comfortable double, triple or quadruple rooms with bathrooms
4) Full board: dinner on Wednesday, breakfast, lunch, dinner on Thursday, Friday and Saturday, breakfast on Sunday.
5) Memorable Diploma of participation in the KIDS KENDO IT 6 .
 
VI. CHARGES:
1) Participant: The whole stay - 545 PLN/ 127 EURO | Three nights 445 PLN / 104 EURO | Two nights PLN 405 / 94 EURO
2) Guardian: The whole stay - 545 PLN/ 127 EURO | Three nights 445 PLN / 104 EURO | Two nights PLN 405 / 94 EURO
3) Second and further family member (siblings) DISCOUNT: Whole stay - 505 PLN. / 117 EURO | Three nights PLN 405 / 94 EURO | Two nights 365 PLN / 85 EURO

* 5 PLN / 1,1 EURO from the amount will be allocated to co-finance the participation of the Polish Junior Team in the European Championships in Norway 2020.

* Priority will be given to persons declaring their willingness to participate in the entire CAMP. The reservation is made by filling the google form and payment.
* In the event of resignation from participation in the camp by e-mail by 19/02/2020, the organizer will refund all the amount paid. After this date, the organizer will refund 50% of the amount. Bank transfer details for EURO payments.

Beneficiary
OKAMI SPORT EVENTS KRZYSZTOF KACZOROWSKI
IBAN: GB88 REVO 0099 6979 0919 85
BIC: REVOGB21
Beneficiary address
Nowa 34, Wisła, 43-460, Poland
Bank / Payment institution
Revolut

*In some cases payment with cash on the spot will be available. For more information contact us via. e-mail.

VII. ADDITIONAL REGULATIONS:
1) "The organizer, all persons cooperating with him, as well as persons associated with conducting and organization of the camp shall not be liable to participants for personal, material or material damage which occur during the grouping due to fortuitous reasons beyond the control of the organizer.
2) The organizer is not responsible for random accidents occurring during the participants' arrival at the CAMP and during return.
3) Participants and their legal guardians bear civil and legal liability for any damages caused by the participants of the CAMP.
4) The participant of the CAMP undertakes to comply with the organizer's regulations and OHS rules of the facility where it will stay.
5) Entering the swimming pool is only allowed under the supervision of a guardian, this applies especially to children who cannot swim who can only stay in the shallow water area with the assistance of guardians.
6) The organizer reserves the right to change the CAMP'S schedule and to cancel it in connection with
   occurrence of fortuitous events preventing the implementation of the CAMP or part of it.

GDPR INFORMATION
The administrator of personal data is OKAMI SPORT EVENTS Krzysztof Kaczorowski
ul. Nowa 34, 43-460 Wisła
NIP: 548 25 77 188
Contact phone: +48 798 921 612, mail: genryokucup@tlen.pl

* The participant's personal data (name, surname, email and telephone number) will be processed for the purpose of performing the service and informing about current news.
* The image (including the photo) will be processed in order to implement daily photos from the stay posted on the organizers social media (Facebook).
* Providing the participant's personal data is a condition of participation in the CAMP.
* Personal data will not be disclosed to third parties.
* Personal data will be stored until consent is withdrawn.
* In accordance with the provisions of the said Regulation, in addition to the current right to inspect their data, their
   correcting and deleting you will have additional rights arising from the provisions of the Regulation, such as:
   - request to delete your data
   - the right to withdraw consent to their processing
*
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy