แบบสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะและการบริหารงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่าง ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)
              ด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ.2564 ได้กำหนดวัตถุประสงค์การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ผลการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนปัญหาอุปสรรค และเป็นข้อมูลในการสนับสนุน ส่งเสริมและเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาการบริหารงานของอธิการบดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี (ตามคำสั่ง มข.ที่ 2208/2565 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2565) เพื่อทำหน้าที่สรุปการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พร้อมข้อเสนอแนะเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
             แบบสำรวจฯ ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดี โดยเป็นการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านภาวะผู้นำ การส่งเสริมคุณธรรม และการบริหารงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่าง ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ
              ส่วนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสำรวจ
              ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของอธิการบดีด้านภาวะผู้นำ และการส่งเสริมคุณธรรม
              ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อการบริหารหารงานของอธิการบดี 11 ประเด็นยุทธศาสตร์
              ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
              ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จะนำมาวิเคราะห์และนำเสนอเป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ดังนั้น การตอบแบบสำรวจในครั้งนี้ จึงไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสำรวจแต่ประการใด

           หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ไม่ได้เก็บข้อมูลอีเมลหรือข้อมูลส่วนตัวของท่าน โดยอีเมลที่ปรากฎด้านล่างเป็นเพราะมีการกำหนดให้เฉพาะบุคคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Khon Kaen University. Report Abuse