แบบประเมินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2558
การจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2558
ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2558
โรงแรมบีพี สมิหลาบีช อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
สถานภาพทั่วไป
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย หน้าข้อความ
1. เพศ *
2. อายุ *
3. การศึกษา *
4. ตำแหน่ง *
5.การปฏิบัติหน้าที่ (ระบุ ฝ่าย/งาน) *
ระบุกลุ่มงาน *
Your answer
ตอนที่ 2 การดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจ เพียงข้อเดียว
ประเด็นความคิดเห็น *
ระดับความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจ /การนำความรู้ไปใช้
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. สถานที่มีความเหมาะสม
2. เอกสาร สื่อและความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
3. วัน เวลา ในการจัดประชุมปฏิบัติการมีความเหมาะสม
4. อาหารและเครื่องดื่ม
5. ขั้นตอนการประชุม
6. วิทยากร
7. คณะทำงานมีความพร้อมในการดำเนินงาน
8. บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
9. บรรยากาศโดยภาพรวมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
10. การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีประโยชน์และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติได้
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ความคิดเห็น เสนอแนะ
Your answer
***ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในครั้งนี้
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service