แบประเมินตนเองคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ม.3/2 ปีการศึกษา 2559
คำชี้แจง : โปรดเลือกคำตอบลงในช่องซึ่งตรงกับคุณลักษณะของนักเรียนด้วยความซื่อสัตย์ต่อตนเอง
ใส่เลขที่ ชื่อ - สกุล นักเรียนตามลำดับ *
Your answer
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ *
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
1.1 เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ
1.2 ธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย
1.3 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติ
1.4 เคารพเทิดทูนสถาบันพระ
2.ซื่อสัตย์สุจริต *
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
2.1 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งกาย และวาจา ใจ
2.2 ประพฤติตรงตามเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้ง กาย วาจา ใจ
3.มีวินัย *
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
3.1 ประพฤติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม
4.ใฝ่หาความรู้ *
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
4.1 ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
5.อยู่อย่างพอเพียง *
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
5.1 ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม
5.2 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
6. มุ่งมั่นในการทำงาน *
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย
6.2 ทำงานด้วยเพียรพยายามและอดทนเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมาย
7. รักความเป็นไทย *
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญญูกตเวที
7.2 เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
7.3 อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย
8.มีจิตสาธารณะ *
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
8.1 ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน
8.2 เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms