สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  Captionless Image

  แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ/การปฏิบัติงาน ของสำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)

  เรียนท่านผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ของสำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา ความคิดเห็นของท่านมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริหารงานระดับบัณฑิตศึกษาและขอบพระคุณที่กรุณาให้ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
  This is a required question
  1.ระบบการทำงาน
  2.ขั้นตอนการปฎิบัติงาน
  Please enter one response per row
  1.การมีข้อมูลแนะนำการให้บริการ/ปฏิบัติงาน
  2.การมีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และสถานที่พร้อมให้บริการ ปฏิบัติงาน การเรียน การสอน
  Please enter one response per row
  1.ความกระตือรือร้นในการให้บริการ
  2.ความชัดเจนในการตอบคำถาม,ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
  3.ความรวดเร็วในการให้บริการ
  4.อัธยาศัยและการมีมนุษยสัมพันธ์
  5.การแต่งการและบุคลิกภาพ
  Please enter one response per row
  This is a required question