แบบสำรวจข้อมูลการจ้างงานคนพิการ
เพื่ิอเป็นข้อมูลในการรายงานผลการจ้างงานคนพิการในมหาวิทยาลัยให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทราบ และนำเสนอรายงานการปฏิบัติตามกฏหมายการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐต่อคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป
มหาวิทยาลัยจึงขอความร่วมมือส่วนงาน/ หน่วยงาน สำรวจ และบันทึกข้อมูลการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 และการดำเนินการตามมาตรา 35 ด้านล่างนี้

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

มาตรา 4 "คนพิการ" หมายความว่า บุคคลซึ่งมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆ และมีความจำแป็นเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กำหนดประเภทความพิการไว้ 7 ประเภท ดังนี้
1. ความพิการทางการเห็น
2. ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
3. ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
4. ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
5. ตวามพิการทางสติปัญญา
6. ความพิการทางการเรียนรู้
7. ความพิการทางออทิสติก

มาตรา 33 ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไปรับคนพิการที่สามารถทำงานได้ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดในอัตราส่วนผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ใช่คนพิการทุกหนึ่งร้อยต่อคนพิการหนึ่งคน เศษของหนึ่งร้อยคนถ้าเกินห้าสิบคนต้องรับคนพิการเพิ่มอีกหนึ่งคน

มาตรา 35 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่ไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา 33 อาจให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการก็ได้


Clear selection
ส่วนงาน/ หน่วยงาน *
ไม่มีชื่อ
1. ส่วนงาน/ หน่วยงาน ของท่านมีการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 และการดำเนินการตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 หรือไม่
(เป็นคนพิการตามบทนิยามในมาตรา 4 โดยมิได้กำหนดให้จ้างเฉพาะคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการเท่านั้น)
1.1 การจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 *
Required
จำนวน (คน)
ลำดับที่ 1 ชื่อ - สกุล
ประเภทความพิการ
ลำดับที่ 2 ชื่อ - สกุล
ประเภทความพิการ
ลำดับที่ 3 ชื่อ - สกุล
ประเภทความพิการ
1.2 การดำเนินการตามาตรา 35 *
รวมจำนวนคนพิการ ที่ได้ดำเนินการตามมาตรา 35
2. นโยบายการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 และการดำเนินการตามมาตรา 35
2.1 ส่วนงาน/ หน่วยงานของท่านมีนโยบายจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 และการดำเนินการตามมาตรา 35 หรือไม่
Clear selection
การให้ข้อมูลในครั้งนี้ *
หากส่วนงาน/ หน่วยงาน ของท่านประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อมูลการจ้างงานคนพิการ สามารถเข้ามาแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อมูลดังกล่าวได้ เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy