แบบประเมินความพึงพอใจสื่อการเรียนรู้ ด้านงานวิจัย ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562
คำชี้แจง แบบประเมินความพึงพอใจชุดนี้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้งานสื่อการเรียนรู้ ด้านงานวิจัย ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีการเผยแพร่สื่อบนระบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ http://www.lms.cmru.ac.th/knowledgecenter ประกอบด้วย 3 สื่อ ดังนี้
1. ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร
2. ศิลปะการตัดช่อตุงล้านนา : การตัดตุงไส้หมู
3. การจัดทำบัญชีครัวเรือน
คำตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนากระบวนการดำเนินงานผลิตสื่อให้มีประสิทธิภาพ จึงขอความกรุณาตอบแบบประเมินความพึงพอใจตามความเป็นจริง โดยแบบประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อในมิติต่างๆ
ส่วนที่ 3 ความคาดหวัง/ข้อเสนอแนะ/ความประทับใจในการให้บริการ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Chiang Mai Rajabhat University. Report Abuse