ពាក្យសុំ សម្រាប់ការប្រកួតសរសេររឿង ក្នុងកម្មវិធីតោះអាន!
នេះជាពាក្យសុំសម្រាប់អ្នកនិពន្ធដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីហាក់កាសន តោះអាន!។ សូមចូលទៅកាន់ www.letsreadbooks.org សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម។ សូមបំពេញពាក្យសុំនេះអោយបានត្រឹមថ្ងៃទី ១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧។
ឈ្មោះ
លេខទូរស័ព្ទ
អុីម៉ែល
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
តើអ្នកធ្លាប់សរសេរសៀវភៅកុមារ​ ឫ ជួយក្នុងការបង្កើតសៀវភៅកុមារ ពីមុនដែរឫទេ?
Clear selection
សូមផ្ដល់ពត៌មានបន្ថែមអំពីគម្រោង​​ឫ ស្នាដៃរបស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់សរសេរ ឫ ចូលរួមបង្កើតសៀវភៅកុមារ។
ហេតុអ្វីបានជាអ្នកចង់ចូលរួម ក្នុងកម្មវិធីតោះអាន?
តើអ្នកបានដឹងពីកម្មវិធីតោះអាននេះ ពីប្រភពណា?
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy