ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์
Email address *
line id *
facebook *
คำนำหน้า *
ชื่อ *
นามสกุล *
สัญชาติ *
เชื้อชาติ *
ศาสนา *
วันเกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
อายุถึงวันรับสมัคร(... ปี ....เดือน.....วัน) *
สถานที่เกิด(ตำบล.............. อำเภอ................ จังหวัด......................) *
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน *
ออก ณ สำนักงาน *
วันออกบัตร *
MM
/
DD
/
YYYY
วันบัตรหมดอายุ *
MM
/
DD
/
YYYY
ที่อยู่ปัจจุบัน *
เบอร์โทรศัพท์บ้าน
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
สำเร็จการศึกษาสูงสุดจาก *
ได้รับวุฒิการศึกษา *
รูปถ่าย(สำหรับติดใบสมัคร) *
Required
ความรู้ความสามารถพิเศษ(ที่มีประโยชน์ต่อโรงเรียน เน้นควรบรรยายให้ครบถ้วน ) *
Required
เอกสารแนะนำตัว บอกเล่าประสบการณ์การทำงาน ความภูมิใจในความสำเร็จที่ผ่านมา และความมุ่งมั่นในอนาคตของตนเอง แนวทางที่จะให้ไปสู่ความสำเร็จ และสิ่งที่ตนเองมุ่งหวังที่จะทำเมื่อได้รับการคัดเลือก (ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ) *
Required
สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) *
Required
ข้อมูลอื่นๆ หรือข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม(เอกสาร งานนำเสนอ สเปรดชีด PDF ภาพ หรือ วีดีโอ : อัปโหลดได้ไม่เกิน 10 ไฟล์)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8. - Terms of Service