360-2-63 แบบประเมินครูตามความนิยมของตน 9 เรื่องเป็นรายบุคคล (แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก CG) ภาคเรียนที่ 1 / 2563
รหัสประจำตัวนักเรียน นักศึกษา *
กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น *
วิชา *
ต้องระบุชื่อวิชาที่ต้องการประเมิน (ประเมินครั้งละ 1 รายวิชา)
อาจารย์ผู้สอน (เลือกประเมินครูที่สอนในรายวิชาที่เลือกประเมิน ครั้งละ 1 ท่าน)
มีแบบอย่างและพฤติกรรมในการสอนที่ดี (Good Teaching Style and Performance) *
(5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = พอใช้, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด)
5
4
3
2
1
1.ยิ้มแย้มแจ่มใส วาจาสุภาพ ควบคุมอารมณ์ได้
2.มีบุคลิกภาพที่ดี วางตัวเหมาะสม เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน นักศึกษา
3.สอนเนื้อหา ตรงประเด็น กระชับชัดเจน
4.ให้ความสนใจกับนักเรียน นักศึกษาทุกคนอย่างทั่วถึง
สอนสนุกและได้ความรู้ (Teach with Enjoyment and Substance) *
(5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = พอใช้, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด)
5
4
3
2
1
1.สร้างบรรยากาศที่ดี สนุกสนาน และเหมาะสมกับการเรียนรู้
2.จัดกิจกรรมการสอนที่หลากหลายและกระตุ้นให้กับนักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียน การสอน
3.นำเหตุการณ์ปัจจุบันมาใช้ในการเรียนการสอน
4.ครูถ่ายทอดประสบการณ์จากสถานประกอบการจริงมาใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษาเกิดทักษะ
มีการเตรียมการสอนที่ดีและพร้อมสอน (Preparation) *
(5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = พอใช้, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด)
5
4
3
2
1
1.เตรียมการสอนล่วงหน้าและจัดทำแผนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
2.ใช้สื่อการสอนและนวัตกรรมที่ตรงตามเนื้อหาและทันสมัย
3.มีกระบวนการสอนที่ทำให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติได้
4.ปรับปรุงรูปแบบการสอนอย่างสม่ำเสมอ
เอาใจใส่สอนนักเรียนนักศึกษาอย่างทั่วถึงทั้งชั้นเรียน (Involve the Whole Class) *
(5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = พอใช้, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด)
5
4
3
2
1
1.รับฟังปัญหา ติดตามและให้คำปรึกษานักเรียน นักศึกษาด้วยความเต็มใจ
2.ตรวจระเบียบวินัยและควบคุมพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษาในชั้นเรียน
3.จดจำชื่อและพฤติกรรมของนักเรียนได้ทุกคน
4.มีการมอบหมายงานให้กับนักเรียนรายกลุ่ม รายบุคคลและให้โอกาสในการพัฒนาปรับปรุงงานที่มอบหมาย
ยึดแนวปฏิบัติที่ไม่มีอคติใดๆ ต่อนักเรียนนักศึกษา (An unbiased Approach) *
(5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = พอใช้, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด)
5
4
3
2
1
1.ให้ความสำคัญนักเรียน นักศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน
2.อดทนและให้อภัยต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน นักศึกษา
3.มีเกณฑ์การให้คะแนนอย่างชัดเจน ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้
4.ไม่แสวงหาประโยชน์จากนักเรียน นักศึกษา
มีความรู้และเรียนรู้มาอย่างดีในการที่จะสอนและสร้างศรัทธาให้กับนักเรียน นักศึกษา (Well-Learned) *
(5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = พอใช้, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด)
5
4
3
2
1
1.มีภูมิรู้ เชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชาที่สอน
2.ตอบข้อซักถามได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น
3. มีการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในกระบวนการเรียนการสอน
4.ครูปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียน นักศึกษา
มีความเข้มงวดกวดขัน แต่มีเมตตากรุณา (Strict but Kind) *
(5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = พอใช้, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด)
5
4
3
2
1
1.ตักเตือนนักเรียน นักศึกษาโดยชี้แจงเหตุผลและให้โอกาศแก้ไข
2.กล่าวชมเชยเมื่อนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องและดีงาม
3.ชี้แจงกฏระเบียบและข้อปฏิบัติที่ถูกต้องของวิทยาลัยอย่างเหมาะสม
4.ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างกฏกติกาในห้องเรียน
มีศิลปการพูดและการแสดงออก ที่โน้มน้าวจิตใจนักเรียนนักศึกษาได้ดี (Eloquence and Expression) *
(5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = พอใช้, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด)
5
4
3
2
1
1.มีความสามารถในการสื่อสารที่กระตุ้นทำให้นักเรียนนักศึกษาเกิดการอยากเรียนรู้
2.ใช้น้ำเสียงและคำพูดที่ชัดเจน มีนำ้เสียงกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความสนใจ
3.ปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกและความรักสถาบันให้กับนักเรียน นักศึกษา
4.ไม่นำข้อบกพร่องของนักเรียนนักศึกษาไปวิจารณ์
มีการทบทวนบทเรียนและการสอนให้นักเรียนนักศึกษาเข้าใจอย่างแท้จริง สามารถสร้างมโนทัศน์ในเรื่องที่เรียนรู้ได้ชัดเจน (Revision and *
(5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = พอใช้, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด)
5
4
3
2
1
1.มีการสรุปสาระสำคัญและความคิดรวบยอดท้ายชั่วโมงในทุกคาบ
สนอให้นักเรียนนักศึกษารู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ด้วยตนเอง
3.มีการให้การบ้าน แบบฝึกหัดและตรวจงานนักเรียน นักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ
4.ฝึกปฏิบัติจริงให้กับนักเรียนนักศึกษา
ข้อเสนอแนะ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี. Report Abuse