Ko Jūs domājat par atvērto zinātni (Open Science)?: aptauja
Piedalies Nacionālā atvērtās piekļuves dienesta (NAPD) un LU Bibliotēkas veiktajā aptaujā no 2019. gada 21. oktobra līdz 19. decembrim!

Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības organizācijas (Organisation for Economic Cooperation and Development) OECD atvērtās zinātnes definējums skan šādi: “Atvērtā zinātne parasti attiecas uz centieniem padarīt publiski finansētu pētījumu rezultātus digitālā formātā plašāk pieejamus zinātnes aprindām, uzņēmējdarbības nozarei vai sabiedrībai kopumā ..., lai veicinātu ilgtermiņa pētījumus, kā arī inovācijas.” (OECD (2015)) Taču kādas ir pašu pētnieku domas?
Tās ir nozīmīgs informācijas avots gan pašiem pētniekiem, gan zinātniskām institūcijām, gan NAPD un LU Bibliotēkai, lai pilnveidotu savus pakalpojumus. Mūs interesē Jūsu viedoklis un priekšstats par to, kas ir atvērtā zinātne, kāda ir atvērtās zinātnes principu izmantošana pētniecībā, kādas priekšrocības un šķēršļi ir saistāmi ar to.
Jūsu atbildes palīdzēs veidot kopējo viedokli par atvērto zinātni Latvijas kontekstā. Aptaujas dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptaujas aizpildīšanai nepieciešamas aptuveni 15 minūtes.

Pateicībā par dalību aptaujā vienam no dalībniekiem dāvināsim LU suvenīru – ārējās uzlādes akumulatoru, savukārt vēl divi aptaujas dalībnieki savā īpašumā iegūs pārsteiguma balvas. Balvas tiks izlozētas un informācija par balvas ieguvējiem tiks publicēta 19. decembrī LU Bibliotēkas Facebook lapā un laimētāji tiks informēti personīgi!

Plašāk par aptauju lasiet šeit: https://ej.uz/aptaujaParAtvertoZinatni
1. Jūsuprāt, kam būtiska ir zinātnes atvērtība? Lūdzu, novērtējiet katru no šiem apgalvojumiem (no 1 līdz 5, kur 1=nav nepieciešams būt atvērtam, 5=nepieciešams būt ļoti atvērtam): *
1
2
3
4
5
a) Zinātnei nepieciešams būt atvērtai zinātniekiem viņu sfērā/izpētes laukā
b) Zinātnei nepieciešams būt atvērtai zinātniekiem no citiem pētniecības laukiem;
c) Zinātnei nepieciešams būt atvērtai visiem iedzīvotājiem;
d) Zinātnei nepieciešams būt atvērtai sociālajām organizācijām;
e) Zinātnei nepieciešams būt atvērtai īpaši ieinteresētām grupām (piem., pacientiem);
f) Zinātnei nepieciešams būt atvērtai finansētājiem un politikas veidotājiem;
g) Zinātnei nepieciešams būt atvērtai rūpniecībai un uzņēmumiem.
2. Cik atvērtiem, jūsuprāt, nepieciešams būt dažādiem zinātniskā procesa aspektiem zinātnieku aprindās (visiem zinātniekiem)? Lūdzu, novērtējiet katru no šiem apgalvojumiem (no 1 līdz 5, kur 1=nav nepieciešams būt atvērtam, 5=nepieciešams būt ļoti atvērtam): *
1
2
3
4
5
a) Pētniecības prioritātes (kādas tēmas pēta, cik liels finansējums utt.);
b) Pētniecības koncepcija (kāda metodoloğija, kādi ētiskie apsvērumi);
c) Izpētes process (datu vākšana, datu pārvaldība, replicējamība utt.);
d) Pētījumu rezultāti (zināšanas, publikācijas, patenti utt.);
e) Izpētes iznākumi (galaproduktu izstrāde gala lietotājiem utt.).
3. Cik atvērtiem, jūsuprāt, nepieciešams būt dažādiem zinātniskā procesa aspektiem plašākai sabiedrībai (visiem pilsoņiem)? Lūdzu, novērtējiet katru no šiem apgalvojumiem (no 1 līdz 5, kur 1=nav nepieciešams būt atvērtam, 5=nepieciešams būt ļoti atvērtam): *
1
2
3
4
5
a) Pētniecības prioritātes (kādas tēmas pēta, cik liels finansējums utt.);
b) Pētniecības koncepcija (kāda metodoloğija, kādi ētiskie apsvērumi);
c) Izpētes process (datu vākšana, datu pārvaldība, replicējamība utt.);
d) Pētījumu rezultāti (zināšanas, publikācijas, patenti utt.);
e) Izpētes iznākumi (galaproduktu izstrāde gala lietotājiem utt.).
4. Cik atvērtiem, jūsuprāt, nepieciešams būt dažādiem zinātniskā procesa aspektiem finansētājiem un politikas veidotājiem? Lūdzu, novērtējiet katru no šiem apgalvojumiem (no 1 līdz 5, kur 1=nav nepieciešams būt atvērtam, 5=nepieciešams būt ļoti atvērtam): *
1
2
3
4
5
a) Pētniecības prioritātes (kādas tēmas pēta, cik liels finansējums utt.);
b) Pētniecības koncepcija (kāda metodoloğija, kādi ētiskie apsvērumi);
c) Izpētes process (datu vākšana, datu pārvaldība, replicējamība utt.);
d) Pētījumu rezultāti (zināšanas, publikācijas, patenti utt.);
e) Izpētes iznākumi (galaproduktu izstrāde gala lietotājiem utt.).
5. Pēc jūsu domām, kādēļ zinātnei ir svarīgi būt atvērtai? Lūdzu, novērtējiet katru no šiem kritērijem: *
Nepiekrītu
Daļēji nepiekrītu
Daļēji piekrītu
Piekrītu
Es nezinu/ man nav pietiekami daudz informācijas
a) Dažādība: nepietiekami pārstāvētu grupu iekļaušana (pēc dzimuma, rases, kultūras utt.)
b) Jaunas un inovatīvas ekonomiskās iespējas: kolektīvā finansēšana utt.
c) Efektivitāte: datu apmaiņa, zinātnes optimizācija utt.
d) Vienlīdzība: pieeja visiem zinātniskajiem rezultātiem, metodēm, programmatūrai utt, neatkarīgi no ekonomiskajām iespējām vai institucionālās piederības;
e) Ētika: atvērtā zinātne ir saskaņota ar izpētes integritātes principiem;
f) Taisnīgums: zinātne bieži vien ir sabiedrības finansēta, tādēļ visiem rezultātiem no izpētes jābūt piejamiem sapiedrībai;
g) Ietekme: lai pārspētu tradicionālos zinātnisko sasniegumu novērtēšanas rādītājus, jo lielāka auditorija, augstāka iesaiste utt;
h) Precizitāte: atvērtā pieeja zinātniskajām publikācijām, atvērtie dati un/vai datu replicējmība padara pētniecību vieglāk pārskatāmu.
6. Pēc jūsu domām, kādēļ zinātnei nav nepieciešams būt atvērtai? Lūdzu, novērtējiet katru no šiem kritērijem: *
Piekrītu
Daļēji piekrītu
Daļēji nepiekrītu
Nepiekrītu
Es nezinu/ man nav pietiekami daudz informācijas
a) Šobrīd nav prioritāte. Šobrīd ir svarīgākas prioritātes pētnieciskajai sabiedrībai;
b) Publikas izpratnes trūkums. Sabiedrība nevar pieņemt lēmumus vai dot noderīgu informāciju bez izpētes vai zinātniskā procesa saprašanas;
c) Publika patreiz nav gatava. Sabiedrība nav gatava piedalīties izpētē (zināšanu, aprīkojuma trūkums utt);
d) Fundamentālo pētījumu risks. Atvērtā zinātne var nākt par labu tikai lietišķajai zinātnei un kaitēt fundamentālajiem pētījumiem;
e) Zema kvalitāte. Priekšlaicīgi publicējot rakstus pirms klasiskās zinātniskās recenzēšanas, atsevišķu pētnieku darbu patiesumu būs grūti novērtēt. Kvalitāte nav garantēta no pirmsdrukas (preprint) serveriem.
f) Bīstamība un iespējama ļaunprātīga izmantošana. Atvērtā zinātne, iespējams, traucētu pētījuma integritāti (piem., publiskojot medicīniski personiskus datus).
g) Stimula trūkums. Atvērtie dati / publikācijas ir pretrunā ar “atalgojuma sistēmu” un individuālajām pūlēm, kas jāiegulda.
h) Negodīgums. Ja pētniecības grupa ģenerē zināšanas ar pašu resursiem, tas varētu būt negodīgi, ja citi šīs zināšanas izmanto, lai gūtu sev ekonomiskus labumus.
7. Iedomājieties, ka ikdienas darbā savā iestādē jūs nolemjat izmantot (vai jūs jau esat to veicis) atvērtās zinātnes principus. Kas, jūsuprāt, (vai jau zināt) ir vissvarīgākie šķēršļi, ar kuriem jūs saskarsieties? *
Ļoti svarīgs šķērslis;
Svarīgs šķērslis;
Mazs šķērslis;
Nav šķērslis;
Es nezinu/ man nav pietiekami daudz informācijas
a) Atbilstošas infrastruktūras trūkums. Kā / kur saglabāt atvērtos datus?
b) Trūkst izpratnes, kā to darīt. Kā sākt? Kā tālāk rīkoties?
c) Budžeta un finansējuma ierobežojumi. Kā atrast finansējumu, lai nodrošinātu atvērtus datus un atvērtās piekļuves publikācijas?
d) Laika ierobežojumi. Man nav laika praktizēt atvērtās zinātnes principus, tas ir pārāk laikietilpīgi.
e) Bažas un neskaidrība par karjeras attīstību. Vai manu atvērtās zinātnes principu praktizēšanu novērtēs institūcijas līmenī vai karjeras laikā? Vai tas nozīmē, ka es saņemšu vairāk finansējuma vai citus nopelnus?
8. Vai jūs jau piedalāties kādā atvērtās zinātnes aktivitātē? *
Regulāri
Reizēm
Iespējams tuvākajā laikā
Nepiedalos
Es nezinu/ man nav pietiekami daudz informācijas
a) Sadarbība starp institūcijām un nozarēm (starpnozaru darba grupas, projekti, sadarbības iniciatīvas);
b) Pētījumu rezultātu izplatīšana un sabiedrības informēšana (sociālie tīkli, raksti vai sarunas nespeciālistiem, sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem utt.);
c) Pētījumu rezultātu izplatīšana zinātnieku lokā (konferences un semināri, kursi, raksti utt.);
d) Dzimumu līdztiesības (dzimums vai orientācija tiek ņemta vērā jūsu pētījumu projektos, sieviešu atpazīstamības veicināšana zinātnē, apmācība utt.)
e) Publicēšana atvērtā pieejā (zinātniskie raksti atvērtā pieejā, finansiālais atbalsts, lai publicētos atvērtā pieejā, atvērtā zinātniskā recenzēšana);
f) Atvērtie dati (datu infrastruktūras izmantošana datu saglabāšanai un/vai piekļuvei, dalība atvērto datu pārvaldībā utt.);
g) Sabiedrības un/vai dažādu ieinteresēto personu līdzdalība jūsu pētījumos (dialogi ar sabiedrību, zinātnes kafejnīcas, pilsoņzinātnes iniciatīvas, sadarbība ar NVO, pacientu asociācijām utt.)
h) Sadarbība ar industriju (kopīgi pasākumi, kopīgi projekti, partnerības utt.);
i) Sadarbība ar finansētājiem (dalība atvērtās zinātnes uzsaukumos utt.)
j) Izglītība pētniecībā (skolas un pētniecības sadarbība, neformālās izglītības aktivitātes utt.)
9. Vai no savas institūcijas saņemat apmācību, kas saistīta ar atvērto zinātni? *
Es saņemu atbilstošu apmācību
Man nepieciešama plašāka apmācība
Šīs tēmas neattiecas uz maniem konkrētajiem profesionālajiem uzdevumiem
Es nezinu/ man nav pietiekami daudz informācijas
a) Pētniecības un datu pārvaldība (Datu saglabāšana, koplietošana, FAIR principi “atrodami, pieejami, savietojami un atkārtoti izmantojami dati” utt.);
b) Pētniecības integritāte (pētījumi ar dzīvniekiem, datu analīze un interpretācija, pētījumi ar cilvēku paraugiem, labā prakse laboratorijā utt.);
c) Pētījumu publicēšana un izplatīšana (atvērtā piekļuve, zinātniskā recenzēšana utt.);
d) Sadarbība un tīklošana (kā uzlabot sadarbību, izmantojot atvērto zinātni);
e) Zinātnes komunikācija plašai sabiedrībai (dažādas auditorijas, klātienes un tiešsaistes iespējas);
f) Plašas sabiedrības iesaistīšana pētniecībā (Pilsoņzinātne: datu vākšana, datu analīze, rezultātu izmantošana);
g) Pētniecības projektu un pētnieku sasniegumu novērtēšana;
h) Atvērtās zinātnes iniciatīvas ietekmes izvērtējums.
10. Vai no savas institūcijas saņemat atbalstu vai stimulus, kas saistīti ar atvērtās zinātnes izzināšanu un praktizēšanu? *
Es saņemu atbilstošu atbalstu vai stimulus no savas iestādes
Es vēlētos saņemt vairāk atbalsta vai stimulu
Šāda veida atbalsts vai stimuli neattiecas uz maniem konkrētajiem profesionālajiem uzdevumiem
Es nezinu/ man nav pietiekami daudz informācijas
a) Rakstiskas vadlīnijas (tīmekļa vietne/brošūras/video), politikas, ieteikumi;
b) Tehniskā infrastruktūra (veidnes, programmatūra, datu bāzes, publikāciju un/vai datu repozitoriji utt.);
c) Speciālistu atbalsts (eksperti par dažādiem atvērtās zinātnes aspektiem, pētījumu datu komitejas, kursi, semināri utt.);
d) Finansiāls atbalsts un atlīdzība;
e) Karjeras perspektīvas un zinātniskā darba atzīšana.
11. Ko jūs teiktu par atvērto zinātni, ja jums lūgtu apkopot savu viedokli? Lūdzu, izvēlieties atbilstošāko apgalvojumu: *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of University of Latvia. Report Abuse