แบบประเมินความพึงพอใจค่ายวิทยาศาสตร์ ณ อพวช.

แบบประเมินนี้ โครงการ EIS โรงเรียนบางบ่อวิทยาคมจัดทำขึ้น เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ในการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จังหวัดปทุมธานี ในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2557 เพื่อนำผลมาปรับปรุง พัฒนา ให้ดียิ่งขึ้นในปีการศึกษาต่อไป

    ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

    This is a required question
    This is a required question