แบบประเมินการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างสื่อการสอนด้วย socialmedia 7 ตุลาคม 2556

โปรดตอบแบบสอบถามนี้ เพื่อการนำไปปรับปรุงพัฒนาในการจัดการฝึกอบรมในหลักสูตรต่อไป
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question