III. Учење и настава

Овој дел се однесува на начините кои училиштето (наставниците) ги користат во текот на наставниот процес за да ги мотивираат и поттикнат учениците за повисоки постигнувања. Се однесува на планирање и организирање на наставата, употребата на современи наставни методи и техники и развивањето на капацитетите за учење кај учениците.

Прашалник за наставници, ученици и родители:

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question