แบบประเมินความพึงพอใจ การให้บริการระบบบัญชี 3 มิติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  โปรแกรมสามารถทำงานได้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ
  การออกแบบโปรแกรมสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
  มีคู่มือประกอบการใช้งาน
  มีการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้
  ลดความซ้ำซ้อนของขั้นตอนการทำงาน
  Please enter one response per row
  This is a required question