แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน
แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 50 ข้อ โดยเป็นข้อคำถามเกี่ยวกับองค์ประกอบการควบคุมภายในของหน่วยงานท่าน 5 ด้าน ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม จำนวน 24 ข้อ
2. การประเมินความเสี่ยง จำนวน 5 ข้อ
3. กิจกรรมควบคุม จำนวน 7 ข้อ
4. สารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 7 ข้อ
5. การติดตามและประเมินผล จำนวน 7 ข้อ
หน่วยงาน *
สภาพแวดล้อมของการควบคุม - ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร
1.มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของทุกพันธกิจหลักภายในองค์กร รวมทั้งการติดตามผล การตรวจสอบและการประเมินผล ทั้งจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก
2.มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทางการเงิน งบประมาณ และการดำเนินงาน
3. มีทัศนคติและการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการกระจายอำนาจ
สภาพแวดล้อมของการควบคุม - ความซื่อสัตย์และจริยธรรม
4.มีข้อกำหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร และเวียนให้บุคลากรทุกคนลงนามรับทราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. บุคลากรทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่ยอมรับและไม่ยอมรับและบทลงโทษตามข้อกำหนดด้านจริยธรรม และแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง
6. ฝ่ายบริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความสำคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรม
7. ฝ่ายบริหารมีการดำเนินการตามควรแก่กรณี เมื่อไม่มีการปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติ
สภาพแวดล้อมของการควบคุม - ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร
8. มีการกำหนดระดับความรู้ ทักษะและความสามารถ
9. มีการจัดทำเอกสารคำบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละตำแหน่ง และเป็นปัจจุบัน
10. มีการระบุและแจ้งให้บุคลากรทราบเกี่ยวกับความรู้ทักษะ และความสามารถที่ต้องการสำหรับการปฏิบัติงาน
11. มีแผนการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร
12. การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมินตัวชี้วัดที่มีการกำหนดไว้ล่วงหน้ารายบุคคล ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของงาน และมีการระบุอย่างชัดเจนในส่วนบุคลากรมีผลการปฏิบัติงานดี และส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมของการควบคุม - โครงสร้างองค์กร
13. มีการจัดโครงสร้าง สายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจน ถูกต้องเหมาะสมและแจ้งให้บุคลากรทราบ
14. มีการประเมินผลโครงสร้างเป็นครั้งคราวและปรับเปลี่ยนที่จำเป็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมของการควบคุม - การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ
15. มีการมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบ
16. ผู้บริหารมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามผลการดำเนินงานที่มอบหมาย
สภาพแวดล้อมของการควบคุม - นโยบายวิธีการบริหารด้านบุคลากร
17. มีการกำหนดมาตรฐานหรือข้อกำหนดในการว่าจ้างบุคลากรที่เหมาะสม โดยเน้นถึงการศึกษา ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม
18. มีการจัดปฐมนิเทศให้กับบุคลากรใหม่ และจัดฝึกอบรมบุคลากรทุกคนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
19. การเลื่อนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน และการโยกย้ายขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงานและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
20. การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรได้พิจารณารวมถึงความซื่อสัตย์และจริยธรรม
21. มีการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรทราบเป็นรายบุคคลและเป็นลายลักษณ์อักษร(มหาวิทยาลัยดูระบบ และ หน่วยงาน ดูการปฏิบัติ)
22. มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปัญหา เมื่อมีการไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อกำหนดด้านจริยธรรม
สภาพแวดล้อมของการควบคุม - กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
23. มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และมีการกำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
24. มีผู้ตรวจสอบภายใน และมีการรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อหัวหน้าส่วนราชการ
Next
This form was created inside of Srinakharinwirot University. Report Abuse - Terms of Service