Cezhraničný prenos znečistenia ovzdušia Česká republika – Slovenská republika

Vážená pani, vážený pán,

venujte prosím niekoľko minút vyplneniu tohto dotazníku.

Cieľom je zistiť informovanosť o kvalite ovzdušia v prihraničnom beskydskom regióne a o cezhraničnom prenose znečistenia medzi Českou a Slovenskou republikou po realizácii projektu: „Společná studie prozachování životního prostředí zaměřená na zkoumání příčin zhoršené kvality ovzduší v československém příhraničí Moravskoslezského a Žilinského kraje“ (kód ITMS 22420220032) financovaného z Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013, ktorého riešiteľmi boli Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a Žilinská univerzita v Žiline.

Viac na: http://apcs.vsb.cz/.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image