แบบตอบรับการเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ
แบบตอบรับ
การเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ
เรื่อง “องค์กรภาครัฐและชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๓๐ น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จัดโดย ศูนย์ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Email address *
ชื่อ *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
ชื่อสถานที่ทำงาน/สถานศึกษา *
Your answer
ที่อยู่เลขที่ *
Your answer
ถนน *
Your answer
แขวง/ตำบล *
Your answer
เขต/อำเภอ *
Your answer
จังหวัด *
Your answer
รหัสไปรษณีย์ *
Your answer
ประเภทของผู้เข้าสัมมนา *
Required
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
การติดต่อสอบถาม
นางสาวสมรักษ์ มากประเสริฐ
ศูนย์ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ชั้น ๒๑ อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โทร. ๐ ๒๗๒๗ ๓๖๐๖ โทรสาร ๐ ๒๓๗๘ ๐๔๒๕
Email: somrak.m@nida.ac.th
(เมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายชื่อจะนำขึ้นภายในวันรุ่งขึ้น)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service