แบบสอบถามความพีงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 โดยกำหนดประเด็นการประเมินความพีงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ในแต่ละด้านประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 ความพีงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. ระดับประเมินความพีงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด
3. โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่าน โดยใส่เครื่องหมาย ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล *
Required
ส่วนที่ 2 ความพีงพอใจต่อการบริหารและจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ด้านวิชาการ) *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
การพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนการศกึษาแห่งชาติ และตามความต้องการของสถานศึกษา
การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึาาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตามบริบทของสถานศึกษา
การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการผลิต พัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายคลอบคลุมทุกกลุ่มสาระ
การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการวัดผล ประเมินผลที่หลากหลาย และนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสำนักงานฯ และสถานศึษาทำวิจัย และนำผลวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่
การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล องค์กร หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบเครือข่าย
ส่วนที่ 3 ความพีงพอใจต่อการบริหารและจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ด้านงบประมาณ) *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
การขอจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงินงบประมาณในสถานศึกษา
การวางแผนการใช้งบประมาณถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายที่กำหนด และสอดคล้องกับนโยบาย
การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุอย่างชัดเจน
การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการงางแผนการใช้งบประมาณให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
การนิเทศ กำกับ ติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณของสถานศึกษา
การให้คำปรึกษาช่วยเหลือแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสถานศึกษา
การให้คำปรึกษาช่วยเหลือ แนะนำ ในการรายงานผลการเบิกจายงบประมาณแก่สถานศึกษา
การนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน
การทำเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานทางด้านงบประมาณประจำปีอย่างเป็นระบบ
การประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของสำนักงานฯ และสถานศึกษา
ส่วนที่ 4 ความพีงพอใจต่อการบริหารและจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ด้านการบริหารงานบุคคล) *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
การจัดทำข้อมูลสารสนเทศอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา
การจัดทำแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา
การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน รวมทั้งการออกจากราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้
การจัดทำแปนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นครูมืออาชีพโดยวิธีการที่หลากหลาย ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง
การเสริมสร้าง วินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย
ส่วนที่ 5 ความพีงพอใจต่อการบริหารและจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ด้านการบริหารทั่วไป) *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนกลางอย่างเป็นระบบ ใช้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว
การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ต่อสถานศึกษาและสาธารณะอย่างต่อเนื่อง
ช่องทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันหลายช่องทาง
การจัดทำแผนผังอาคารสถานที่ และป้ายประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน
การบำรุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะในสำนักงานฯ
การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
การวางระบบควบคุมภายในที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และตรงตามภารกิจของหน่วยงาน
การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง สอดคล้องกับระเบียบที่กำหนดและความต้องการจำเป็น
การรับฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคลากรอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
การประสาน ส่งเสริม สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน สถาบัน องค์กรภาครัฐ และเอกชน เข้ามาระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service