കാർഷിക രംഗത്തെ ഊർജ്ജകാര്യക്ഷമതയും, ഊർജ്ജസംരക്ഷണവും
വെബിനാർ പരമ്പര
2020 ജൂൺ 25 മുതൽ
അവതരണങ്ങൾ
25/06/2020 - Energy Efficiency in Farms and Homesteads - Dr. Shaji James
23/07/2020 - Energy Efficiency in the agricultural Sector - Er. Ahammed Kabeer
27/08/2020 - Energy Efficiency in Post Harvest Equipment - Dr. K.P. Sudheer
24/09/2020 - Energy Efficient Agricultural PumpSets - Er. Balasubrahmanium
22/10/2020 - Energy Efficiency in Integrated Farming - Dr. Jacob John
26/11/2020 - Effective and Efficient utilization of Agro Machinery - Dr. Suresh Kumar. P.K
28/12/2020 - Water Efficient Irrigation Systems - Dr. Sathyan K K
Name *
Email *
Mobile No. *
Whatsapp No.
Address *
Working organization if any
Designation *
List of corps farming, if any
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy