แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้าน คุณธรรม ริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักศึกษาฝึกงาน / ฝึกอาชีพ
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมอ เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ กับนักศึกษาฝึกงาน / ฝึกอาชีพ
2. แบบสอบถามมี 3 ตอน ได้แก่

ตอนที่ 1 ข้อมูลของสถานประกอบการ
ตอนที่ 2 ข้อมูลของนักศึกษาในสถานประกอบการ
ตอนที่ 3 ข้อมูลระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินงาน

เพื่อเป็นประโยชน์ยิ่งในการปรับปรุง พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์

ระดับคะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ระดับคะแนน 4 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก
ระดับคะแนน 3 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย
ระดับคะแนน 1 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด

ชื่อ-สกุล นักศึกษา *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms