แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมคาบพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เพศ *
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / *
1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1.1. รูปแบบกิจกรรมการจัดกิจกรรม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.2 ลำดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.4 วิทยากรและสื่อประกอบการจัดกิจกรรม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.5 ความเหมาะสมของกิจกรรมการจัดกิจกรรม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. ความพึงพอใจด้านคณะทำงาน
2.1 คณะทำงานมีความร่วมมือในการวางแผนและดำเนินการ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.2 คณะทำงานมีความสามารถในการดูแลและแก้ปัญหา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
3.1 สถานที่จัดกิจกรรม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.2 มีการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. ความพึงพอใจด้านคุณภาพการจัดกิจกรรม
4.1 ท่านได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคุ้มค่า
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.2 ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. โดยภาพรวมทั้งหมดท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Angthong Patthamaroj Witthayakhom School. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms