แบบสอบถามโครงการ สถานการณ์ศูนย์รับแจ้งเหตุและสื่อสารสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทย

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึง สถานการณ์การทำงานของศูนย์รับแจ้งเหตุและสื่อสารสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัดในประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการกำหนดแนวทางในการพัฒนาระบบแพทย์ฉุกเฉินในภาพรวม ต่อไป
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  รพท./รพศ./รพ.รัฐอื่น ๆ
  รพช.
  รพ.รัฐอื่น ๆ
  เทศบาล
  อบต.
  หน่วยงานรัฐอื่น
  มุลนิธิ/เอกชน
  Please enter one response per row
  รพท./รพศ./รพ.รัฐอื่น ๆ
  รพช.
  รพ.รัฐอื่น ๆ
  เทศบาล
  อบต.
  หน่วยงานรัฐอื่น
  มุลนิธิ/เอกชน
  Please enter one response per row
  รพท./รพศ./รพ.รัฐอื่น ๆ
  รพช.
  รพ.รัฐอื่น ๆ
  เทศบาล
  อบต.
  หน่วยงานรัฐอื่น
  มุลนิธิ/เอกชน
  Please enter one response per row
  แพทย์
  พยาบาลวิชาชีพ
  พยาบาลเทคนิค
  ผู้ช่วยพยาบาล
  นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
  เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินการแพทย์
  พนักงานฉุกเฉินการแพทย์
  อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
  อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ชุมชน
  อื่น ๆ
  Please enter one response per row
  แพทย์
  พยาบาลวิชาชีพ
  พยาบาลเทคนิค
  ผู้ช่วยพยาบาล
  นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
  เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินการแพทย์
  พนักงานฉุกเฉินการแพทย์
  อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
  อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ชุมชน
  อื่น ๆ
  Please enter one response per row
  แพทย์
  พยาบาลวิชาชีพ
  พยาบาลเทคนิค
  ผู้ช่วยพยาบาล
  นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
  เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินการแพทย์
  พนักงานฉุกเฉินการแพทย์
  อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
  อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ชุมชน
  อื่น ๆ
  Please enter one response per row
  รพท./รพศ./รพ.รัฐอื่น ๆ
  รพช.
  รพ.รัฐอื่น ๆ
  เทศบาล
  อบต.
  หน่วยงานรัฐอื่น
  มุลนิธิ/เอกชน
  Please enter one response per row
  รพท./รพศ./รพ.รัฐอื่น ๆ
  รพช.
  รพ.รัฐอื่น ๆ
  เทศบาล
  อบต.
  หน่วยงานรัฐอื่น
  มุลนิธิ/เอกชน
  Please enter one response per row
  พนักงานรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน : พรจ.(emergency medical call taker : EMCT)
  ผู้ประสานปฏิบัติการฉุกเฉิน : ผปป. ( assistance emergency medical dispatcher : AEMD)
  ผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน : ผจป (emergency medical dispatcher : EMD)
  ผู้กำกับการปฏิบัติการฉุกเฉิน : ผกป (supervisor emergency medical dispatcher : SEMD)
  แพทย์อำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน : พอป (emergency medical commander physician : EMCP)
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1. โทรศัพท์ รองรับ 1669 ( Hunting group) ไม่น้อยกว่า 3 เครื่อง
  2. โทรศัพท์ รองรับการติดต่อจากหน่วยงานภายใน จำนวน 1 หมายเลข
  3. โทรศัพท์สำหรับประสานงานในพื้นที่ อย่างน้อย 1 เครื่อง
  4. โทรสาร รองรับการติดต่อจากภายนอก – ภายใน จำนวน 1 หมายเลข (แยกอิสระ)
  5. โทรศัพท์ระบบ Private Net ที่เชื่อมสัญญาณได้ทุกศูนย์สื่อสารและสั่งการ จำนวน 1 หมายเลข
  6. วิทยุสื่อสาร ใช้คลื่นความถี่ของจังหวัดที่ตั้ง สำหรับใช้ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 1 ชุด
  7. วิทยุสื่อสาร ใช้คลื่นความถี่ของจังหวัดที่ตั้ง สำหรับใช้ในงานธุรการ 1 ชุด
  8. วิทยุสื่อสาร ใช้คลื่นความถี่ของสำนักงานตำรวจในจังหวัดที่ตั้ง 1 ชุด
  9. วิทยุสื่อสาร ใช้คลื่นความถี่ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในจังหวัดที่ตั้ง 1 ชุด
  10. วิทยุสื่อสาร ใช้คลื่นความถี่ของ หน่วยกู้ภัย ในจังหวัดที่ตั้ง 1 ชุด
  11. วิทยุสื่อสาร ใช้คลื่นความถี่ของ วิทยุสมัครเล่น ในจังหวัดที่ตั้ง 1 ชุด
  12. Single Size Band จำนวน 1 ชุด
  13. มีระบบบันทึกเสียงการสนทนาผ่านโทรศัพท์ และวิทยุสื่อสาร ที่สามารถถ่ายข้อมูลได้
  14. ติดตั้งคอมพิวเตอร์ เพื่อบันทึกข้อมูล ติดตามสถานการณ์ฉุกเฉิน ผ่านระบบ Internet ไม่น้อยกว่า 3 ชุด
  15. เครื่องพิมพ์ รองรับการต่อเชื่อมจากคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด
  16. ติดตั้งระบบสำรองไฟ ที่สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 2 ชม.
  17. มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำรองที่สามารถจ่ายไฟได้เองภายใน 5 วินาที
  18. มีแผนที่ที่แสดงรายละเอียด ในเขตเทศบาล เขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตรอยต่ออำเภอ จังหวัด ภาค ประเทศ
  19. แผนที่แสดงจุดที่ตั้ง หน่วยกู้ชีพ หน่วยกู้ภัย หน่วยดับเพลิง พื้นที่แสดงจุดเสี่ยงต่างๆ
  Please enter one response per row
  1. พื้นที่ปฏิบัติงานที่แยกเป็นการเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 5 ตรม.ต่อคน
  2. ติดตั้งวัสดุกันการสะท้อนของเสียงที่เกิดจากภายในห้องปฏิบัติงาน และเสียงจากภายนอก
  3. ติดตั้งระบบปรับอากาศ ตลอด 24 ชม.
  4. ติดตั้งเครื่องตรวจจับควัน
  5. ติดตั้งระบบ Springer
  6. ระบบแสงสว่าง ต้องไม่น้อยกว่า 500 LUX ตลอดทุกจุดในพื้นที่
  7. ติดตั้งระบบการป้องกันการ เข้า – ออก จากห้องสื่อสารโดยเสรี
  8. มีห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ประกอบการประชุม เพื่อประชุมในภาวะฉุกเฉิน และหรือแก้ไขปัญหาประจำวัน
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1.กระบวนรับแจ้งเหตุ(เริ่มต้นจากรับโทรศัพท์ผู้ป่วย หรือผู้ประสบเหตุ สอบถามด้วยชุดคำถามที่ต้องถามทุกครั้งที่รับโทรศัพท์ (All Callers Interrogation) เพื่อระบุข้อมูลสำคัญในการส่งความช่วยเหลือที่ประกอบด้วย ชื่อ ที่เกิดเหตุ หมายเลขโทรศัพท์ อาการนำที่สำคัญหรืออาการอื่นใดตามอาการนำที่สำคัญ
  2.กระบวนการคัดแยกและจัดลำดับการบริบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยจำแนกภาวะฉุกเฉินเป็นระดับการตอบสนอง ๕ ระดับ
  3. กระบวนการสั่งการส่งความช่วยเหลือ
  4. กระบวนการประสานระหว่างการส่งความช่วยเหลือจนชุดปฏิบัติการฉุกเฉินถึงที่เกิดเหตุ
  5. กระบวนการประสานระหว่างชุดปฏิบัติการฉุกเฉินนำผู้ป่วยจากจุดที่เกิดเหตุถึง รพ.
  6. กระบวนการบันทึกข้อมูลต่อผู้ป่วย ๑ คน
  7. การให้บริการคำปรึกษา
  8. อื่น ๆ
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question