American Arts Incubator South Africa: Participant Application Form
Application deadline: February 27, 2019
For more information please contact: Angela Shaw, ashaw@kznsagallery.co.za

Incubator Schedule
Opening Artist Talk: April 11, 2019
Workshop and Project Development: April 13 to May 2, 2019
Panel Review and Open House: May 3 and May 4, 2019

Participant Profile
• An interest in technology, new media, and/or digital art. Experience in the arts is a plus.
• A commitment to addressing youth empowerment in your community
• A desire to learn from new perspectives and new tools
• A willingness to work and create in a collaborative environment
• Age 18+ (participants under 18 can apply but must be partnered with adults on projects)
• Resident of Durban or surrounding areas

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Usuku lokuvalwa kwezicelo: February 27, 2019
Uma ufuna eminye imininingwane ungathinta: Angela Shaw, ashaw@kznsgallery.co.za

Uhlelo lwe Incubator
Inkulumo yokuvula yobuciko: April 11, 2019
Ukuqeqeshwa nokwenziwa kweProject – April 13 kuya ku May 2, 2019
Ukuvulwa kombukiso wemisebenzi yobuciko nokuqhathaniswa kwemisebenzi yobuciko ukuze kutholakale ophume phambili: May 3 kuya ku May 4, 2019

Izinto ezidingakalayo kumuntu:

• Uthando lwezobucwepheshe, new media Kanye ne digital art. Uma usuke wasebenza kwezobuciko nakho kungaba yinto enhle.
• Ukuzinikela ekusizeni intsha emiphakathini yakho
• Isifiso sokufunda izinto ezintsha
• Isifiso sokusebenza ngokubambisana nabanye abantu
• Ube neminyaka esuka kwishumi nesishiyagalombili kuya phezulu (oneminyaka engaphansi kweshumi nesishiyagalolunye angasifaka isicelo kodwa kuyofanele asebenzisane nomuntu omdala uma sekwenziwa amaprojects
• Uhlala eThekwini noma endaweni ezungezile

First Name | Igama *
Your answer
Last Name | Isibongo *
Your answer
Age | Iminyaka yobudala *
Your answer
Gender | Ubulili *
Email | Email *
Your answer
Telephone Number | Inombolo yocingo *
Your answer
Personal Website / Blog / Portfolio | Website yakho/ Blog /Iminingwane yomsebenzi wakho
Your answer
Education Level | Izinga lemfundo *
Your answer
Affiliation (organization, school, university, unaffiliated) | Into ongaphansi kwayo (inhlangano, isikole, inyuvesi, okunye) *
Your answer
What sector(s) are you affiliated with? | Iyiphi indima noma inhlangano ongaphansi kwayo? *
Required
Why are you interested in participating in American Arts Incubator? (max. 100 words) | Kungani uzimisele ukuba yingxenye ye American Arts Incubator? (kungeqi emagameni ayikhulu) *
Your answer
How have you addressed youth empowerment in your life and work? Please share any success stories and your role on the project(s). (max. 100 words) | Ikuphi okwenzile empilweni yakho noma emsebenzini wakho ukulekelela ukukhulisa intsha? Sitshele ngezinto eziyimpumelelo osuke wazenza nohlobo lwama projects osuke wawenza wena uqobo lwakho. (kungeqi emagameni ayikhulu) *
Your answer
How could art be used to address youth empowerment? (max. 100 words) | Bungasetshenziswa kanjani ubuciko ekukhuliseni intsha? (kungeqi emagameni ayikhulu) *
Your answer
Please describe your artistic or creative practice, if you have one, including which mediums you work with. (max. 100 words) | Sicela usitshele ngomsebenzi wakho wobuciko owenzayo uma ukhona kanye nohlobo osebenza ngalo ebucikweni bakho. (kungeqi emagameni ayikhulu) *
Your answer
Please list any skills or expertise you are interested in contributing to group arts, science, and technology projects. (max. 100 words) | Sicela usinike uhla lwezinto eziwubunyoninco ocabanga ukuthi igroup ingazuza kuzona, kungaba amaproject kwi arts, science noma kwitechnology. (kungeqi emagameni ayikhulu) *
Your answer
To help us plan the workshop, we would like to know what media technologies you have access to. Please select devices you own or can borrow: | Ukuze sikwazi ukuhlela kahle iworkshop, sifisa ukwazi uhlobo lobucwepheshe olusebenzisayo. Sicela ukhethe uhlobo onalo noma ongakwazi ukulitsheleka: *
Required
Can you commit to attending 15 hours of workshop activities and 30 hours of project development between April 13 - May 9? | Ungakwazi ukuzibophezela ukuthi uzokuza amahora ayishumi nanhlanu ezinto ezizobe zenziwa ngesikhathi se workshop kanye namahora angamashumi amathathu lapho kuzobe kwenziwa khona iproject phakathi kuka April 13 kuya ku May 2, 2019? *
How did you find out about this workshop? | Uzwe kanjani ngale workshop? *
Required
What is your spoken English ability? English is not required to participate in the incubator. (Scale of 1-5 from no knowledge to fluent) | Ukwazi kangakanani ukukhuluma Isingisi? (Akuphoqekile ukuthi wazi Isingizi ukuze ungene kuloluhleo lwe incubator). Ngokwezinga kusuka ku 1 kuya ku 5 – kusukela olwazini oluncane kuya olwazini olukhulu. *
What is your written English ability? English is not required to participate in the incubator. (Scale of 1-5 from no knowledge to fluent) | Ukwazi kangakanani ukubhala Isingisi? (Akuphoqekile ukuthi wazi Isingizi ukuze ungene kuloluhleo lwe incubator). Ngokwezinga kusuka ku 1 kuya ku 5 – kusukela olwazini oluncane kuya olwazini olukhulu *
Please email your CV to ashaw@kznsagallery.co.za with the subject line "AAI Applicant CV" (maximum 2 pages) | Sicela uthumele i-CV yakho ashaw@kznsagallery.co.za ngombhalo othi "i-AAI Umfakisicelo CV" (ingeqi emakhasini amabili) *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of ZERO1. Report Abuse - Terms of Service