แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี แบ่งออกเป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1 เรื่องข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 เรื่องกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
ตอนที่ 3 เรื่องเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ตอนที่ 1 เรื่องข้อมูลทั่วไป
1. เพศ *
2. อายุ *
3. อาชีพ *
4. ระดับการศึกษา *
ตอนที่ 2 เรื่องกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว
ความรวดเร็วในการให้บริการ
ความชัดเจนในการอธิบายขั้นตอน
มีการให้บริการตามลำดับผู้มาก่อนหลัง
ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้น
ระยะเวลาให้บริการมีความเหมาะสม
ตอนที่ 3 เรื่องเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่
ความเหมาะสมของบุคลิกภาพ และการแต่งกายของเจ้าหน้าที่
ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความเต็มใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ
เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน
ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy