แบบสำรวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง (ภาษารัสเซีย) ปีการศึกษา 2563
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีนโยบายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง ได้แก่ ภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส เยอรมัน รัสเซีย สเปน เมียนมา เวียดนาม เขมร มลายูมาเลเซีย และอินโดนีเซีย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทางภาษาต่างๆ และนำไปใช้ในการสื่อสาร ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
ในปีการศึกษา 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สองของโรงเรียนในสังกัด เพื่อเป็นข้อมูลในระบบสารสนเทศของ สพฐ. และนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนาและสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สองต่อไป
ในการนี้ จึงขอความร่วมมือโรงเรียนของท่านกรอกแบบสำรวจข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563) ที่เป็นจริงเกี่ยวกับจำนวนครู นักเรียน และลักษณะการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สองในปี 2563 ในแต่ละภาษาที่โรงเรียนของท่านเปิดสอน
แบบสำรวจแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
ส่วนที่ 2 ข้อมูลครูผู้สอนภาษารัสเซีย
ส่วนที่ 3 ข้อมูลนักเรียนที่เรียนภาษารัสเซียในลักษณะต่างๆ

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช. Report Abuse