1.2 แบบสำรวจความพึงพอใจ กลุ่มอำนวยการ
ให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็น ความพึงพอใจ ต่อการบริหารจัดการและการให้บริการของกลุ่มอำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 2
กรอกข้อมูลที่ https://goo.gl/zNMHPt ดูผลการประเมินที่ https://goo.gl/6SnwDB
เพศ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ตำแหน่ง *
ประเด็นการประเมิน *
แสดงความพึงพอใจของผู้รับบริการ กลุ่มอำนวยการ 5 = มากที่สุด , 4 = มาก , 3 = ปานกลาง , 2 = น้อย , 1 = น้อยที่สุด
5
4
3
2
1
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ และการรับส่งหนังสือราชการ
การพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมเพื่อการให้บริการได้เพียงพอและเหมาะสม
การใช้เครือข่ายและศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารจัดการและการประสานงาน
การให้ความรู้ แนะนำช่วยเหลือด้านการจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
การจัดช่องทาง จุดรับบริการที่เหมาะสม สามารถใช้บริการได้ตลอดเวลา
การให้บริการอำนวยความสะดวกด้านการจัดห้องประชุม การประชุมทางไกล และยานพาหนะ
การจัดให้มีสวัสดิการและสวัสดิภาพ การตรวจสุขภาพประจำปี กองทุนกู้ยืม การประกันอุบัติเหตุ
การส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นในการบริหารจัดการของสำนักงาน
การส่งเสริม สนับสนุน โครงการ/กิจกรรมเขตสุจริต
มีเอกสาร และแบบฟอร์มในการให้บริการอย่างเพียงพอ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
Your answer
จบการประเมิน กรุณาคลิก "ส่ง"
ขอขอบคุณ
กลุ่ม ITEC สพป.นครราชสีมา เขต 2
โทร. 0988800318
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms